ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ. Гулъытэ зы­хуащIахэм ящыщщ Урысей Гвар­дием и щIыналъэ управленэм и лэжьакIуэхэри. 

Iуэхур щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Прави­тельст­вэм и Унэм. ЗыIэрагъэ­хьа ехъулIэныгъэхэмрэ хьэ­лэлу илъэс куэд хъуауэ зэ­рылажьэмрэ папщIэ рес­­публикэм и ЩIыхь тхылъ­хэр ­хуагъэфэщащ щIыналъэ IэнатIэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковникхэу Ахкобеков Жамалрэ Кузьмин Игоррэ, апхуэдэуи «Эльбрус» СОБР-м и уна­фэщI, полицэм и полковник Сунш Азэмэт.
КIуэкIуэ Казбек къызэхуэсахэм защыхуигъазэм росгвардейцхэми фIыщIэ яхуищIащ я Iуэхум зэрыхуэпэжым, я къалэнхэр нэсу зэрагъэзащIэм папщIэ.

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.