ДЫГЪЭПС ГУАЩIЭМ И ЗЭРАНЫН

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ IуэхущIапIэм дыщегъэгъуазэ дыгъэпс гуащIэм къыхэкI щIыфэ лышхым узэрыпэщIэтыну Iэмалхэм.
Дохутырхэм зэрыжаIэмкIэ, дыгъэпсыр хуабжьу сэбэпщ: абы Iэпкълъэпкъым и лэжьыгъэр зэтреухуэ, нэжэгужэ уещI, языныкъуэ узыфэхэмкIэ хущхъуэшхуэщ, цIыхур апхуэдизу зыхуэныкъуэ витамин Д-р зыхэлъри дыгъэпсым и закъуэщ. Арами, ультрафиолет нэбзийхэр ебэкIмэ – щхъухь мэхъу, щIыфэ лышх къыхокI. 
- Гъэмахуэм къриубыдэу илъэс псокIэ узрикъун дыгъэпс бгъуэтын, абы къыдэкIуэу лышхым зыщыпхъумэн папщIэ, и курыхыр къэгъуэтын хуейщ. Псалъэм папщIэ, ищхъэрэ щIыналъэхэм сыхьэтыр 10 хъуху дыгъэм ухигъэтынущ, сыхьэтыр 16-м пыпщэж хъунущ. Абы я зэхуаку дэлъ зэманым дыгъэм ухэмыхьэмэ нэхъыфIщ, и гуащIэгъуэщи. Гу лъытапхъэщ дыгъэпс гуащIэр уи щхьэщыгум къиту щIыбым удэт зэрымыхъунур. Щыгъыныр жьыщIэхуу, хужьу щытын хуейщ, пыIэрэ нэгъуджэрэ зепхьэмэ нэхъыфIыжщ, - жеIэ IуэхущIапIэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ Хохловэ Ольгэ. 
Ныбжь зиIэхэм, зи щIыфэр хужьхэм, дыгъэм куэдрэ хэт цIыхухэм зыщахуэн хуейщ SPF кремыр. Ар унэм ущIэкIыным дакъикъэ 20 хуэдиз иIэжу зыщыпхуэмэ нэхъыфIщ, укъыщIыхьэжмэ, кIэрыпхыжын хуейщ. 
- Дыгъэм куэдыIуэрэ хэтхэм я щIыфэр исынкIэ, хуабэм сэкъат къаритынкIэ, я иммунитетыр махэ хъункIэ, щIыфэ лышхыр къэхъеинкIэ шынагъуэщ. Ар хуэлъэщ нэкIум, пщэм, дамащхьэм, пщэ лъабжьэм, Iэтхьэмпэм, лъэтхьэмпэм. КIэщIу жыпIэмэ, щыгъыным щIимыхъумэу, дыгъэр зытепсэхэм, - жеIэ Хохловэм. 
А лышх лIэужьыгъуэр къыпхуэцIыхунущ щIыфэм къытрищIа шыкъырымкIэ,бэджыхъым хуэдэу лъынтхуэ къытридзамкIэ, плъыжьыгъэ игъуэтамкIэ, а плъыжьыгъэм къиж уэтэпсымкIэ, щIыфэр тепIэнкIыкI зэрыхъуамкIэ, анэлыр зэрыхэхъуэмрэ зэрызихъуэжамкIэ. Апхуэдэ гуэр зыдэфлъагъужамэ, Iэмал имыIэу онколог зэгъэплъын хуейщ. 

Фырэ Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.