ЕДЖАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭ КЪЭБУХЫНЫМ И МЫХЬЭНЭР

Социальнэ къэхутэныгъэхэр иригъэкIуэкIыу «Вебер» компанием иджыблагъэ зригъэщIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыным, ар уиIэным цIыхум мыхьэнэуэ иратыр зыхуэдэр.

Пэжыр жыпIэмэ, иджырей зэманым щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыныр, ар Iэмал имыIэу уиIэн хуейуэ къэзыгъэувхэр нэхъ куэдщ, ауэ абыхэм япэщIэувэхэри мащIэкъым, университетым и дипломым мыхьэнэшхуэ имыIэжу къызэралъытэм къыхэкIыу. Языныкъуэхэм жаIэ, ВУЗ-хэм щеджахэм я гъуэгур нэхъ зэIуха хъуну, гъащIэми нэхъыбэ щахузэфIэкIыну. 
Мыдрейуэ, цIыхухэр иропIейтей иужьрей илъэсхэм IэщIагъэщIэхэр, лэжьыгъэщIэхэр къызэрежьэм щхьэкIэ. Ахэр тогузэвыхь университетхэр а зэхъуэкIыныгъэхэм лъэщIэмыхьэным, абыхэм хуэгъэпса программэхэр ямыIэнкIэ зэрыхъунум. 
АтIэ, ди цIыхухэр дауэ а Iуэхум зэреплъыр: еджапIэ нэхъыщхьэ къызэрыбухам щыхьэт техъуэ тхылъ уиIэн хуей хьэмэрэ арыншауэ упсэуфыну? 
ЩIэупщIэныгъэхэм хэтахэм я процент 87-м щхьэтечу къыжаIащ, иджырей зэманым университетым и диплом уиIэныр зэрафIэигъуэр икIи я бынхэри, абыхэм я быныжхэри еджапIэ нэхъыщхьэхэм щеджэмэ нэхъ къызэращтэнур.
ЩIэупщIэм хэтахэм я процент 51-м къалъытэ ВУЗ-м щеджахэм я лэжьыгъэкIэ, къулыкъукIэ нэхъ тыншу дэкIуэтеифыну. Диплом яIэмэ, я хэхъуэр нэхъыбэ хъуну зи гугъэхэр процент 50 мэхъу. ЛэжьапIэ IэнатIэ нэхъ тыншу къэбгъуэтыфыну къэзылъытэхэр процент 49-м къыщыувыIащ. Университетым щеджам и мыхьэнэр зыхэт гупым къыщиIэту жызыIахэр процент 33-рэ хъуащ. Диплом къудейм щхьэкIэ еджапIэ ищхьэхэм щеджэну хьэзырхэр процент 30-м хиубыдащ. 
ЩIэупщIэныгъэхэм хэтахэм я процент 92-м къалъытэ еджапIэ нэхъыщхьэ щIэмысахэр нэхъыфIу псэууэ, нэхъыби къалэжьу, абы щеджахэм елъытауэ. Ауэ дипломыншэу лэжьапIэ хъарзынэ уащтэным ехьэлIауэ абыхэм я гупсысэхэр зэщхьэщокI. Процент 49-м къызэралъытэмкIэ, еджапIэ нэхъыщхьэм ущемыджауи лэжьапIэфI зэбгъэгъуэтыфынущ, адрейхэр абыкIэ арэзыкъым. 
Ди къэралым и цIыхухэр зэреплъымкIэ, лэжьапIэфI къэбгъуэтын щхьэкIэ (щIэупщIэныгъэм хэтахэм я процент 70-м) е лъагэу абы ущыдэкIуэтеин папщIэ (процент 61-м), мыхьэнэшхуэ иIэщ ущеджа ВУЗ-м и пщIэмрэ и щIыхьымрэ. Ауэ, езыхэм къызэралъытэжымкIэ, щыуэнри хэлъщи, я Iуэху еплъыкIэм трагъэчыныхьыщэркъым. 
АтIэ, сыт хуэдэ IэщIагъэхэм нэхъ щIэупщIэ яIэ нобэ, абы урилажьэу, зэрыжаIэу, узыхуэныкъуэ щымыIэу упсэуфын папщIэ? Ар – информацие технологие, медицинэ, юрист IэщIагъэхэрщ.
ГъэщIэгъуэн дыдэщ, дыхьэгъщ жумыIэнумэ, мыри - егъэджакIуэ IэщIагъэр нобэ зэбгъэгъуэтыным и мыхьэнэр зыхуэдэр зрагъэщIэну щIэупщIэныгъэм хэтахэм зыхуагъэзати, абыхэм ящыщу процент 49-м ар ди псэукIэм щынэхъыщхьэхэм ящыщу къалъытащ, ауэ процент 44-р апхуэдэ IэщIагъэм хуэныкъуэкъым. 
ДызыхуэкIуэр Тхьэшхуэрщ зыщIэр. НэгъуэщI сыт жыпIэн егъэджакIуэ дыхуэмыныкъуэу къэзылъытэхэм яхуэгъэзауэ?!
 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.