ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ И ЛЪАГАПIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт гъащIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру икIи лъэщу къыхыхьахэм ящыщщ адыгэ щIалэщIэ, бэнакIуэ ахъырзэман Шэрий Иналбэч. Абы и зэфIэкIымрэ и ехъулIэныгъэхэмрэ дуней псом псынщIэ дыдэу щызэлъащIысащ. Псалъэм къыдэкIуэу, нэгъабэрей илъэс закъуэм хузэ­фIэкIащ Урысей Федерацэм и чемпионатым и дыщэ медалыр зыIэригъэхьэн, Европэм ­па­шэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ зи ныбжьыр илъэс 23-м щIимыгъуахэм я зэ­хьэзэхуэм щытекIуэн, нэгъуэщI зыхэта адрей запеуэхэм я гугъу дымыщIу. 
АтIэ, УФ-м Спорт бэнэкIэхэмкIэ и федерацэм  и пресс-IуэхущIапIэм Иналбэч иджыблагъэ ирита интервьюм щытепсэлъыхьащ я хьэлъагъкIэ Олимп джэгухэм хэмыхьэ гупхэм яхэту щIэбэнам и щхьэусыгъуэм, и мурадхэм, къыпэщылъ къалэнхэм, нэгъуэщIхэми. Нобэ ар фи пащхьэ ныдолъхьэ. Шэч къытетхьэркъым  фигу зэ­рырихьынум, ди щIалэм теу хуауэ щIэ гуэрхэри къызэрыфщIэнум. 
 
- Урысей Федерацэм и чемпионатыр занщIэу къысхуэхьакъым, зэрыжаIэу, ар къыщыхъуар ещанэ бгъэдыхьэгъуэрщ. Псалъэм къыдэкIуэу, япэр къэсхьыфыным сыхуэкIуэу, си гъуэгур зэхуэзыщIауэ щытар Шираев Курбанщ, - игу ­къегъэкIыж Шэрий Иналбэч. - Абы иужькIэ екIуэ­кIа чемпионатми Жербаев Евгений сыкъыхигъащIэри, етIуанэ сыщыхъуащ. Ещанэм щыгъуэ, Шираев Курбан аргуэрыжьу финалым сыщы­IущIащ. Иджы абырэ сэрэ еянэу дызэхуэзэрт. Ауэ, иужьрей зэпеуэр къэсхьри, ди зэIущIэхэм я бжыгъэр 4:4 хъуащ…
- Дапщэщыт Шираев Курбанрэ уэрэ япэ дыдэу фыщызэхуэзар?
- СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Гусов Юрий и фэеплъ зэхьэзэхуэу 2019 гъэм Владикавказ къалэм щекIуэкIам япэ дыдэу сыIущIащ а щIалэм икIи сытекIуауэ щытащ. Абы къыщегъэжьауэ щIэх-щIэхыурэ дыщызэхуозэ зэхьэзэхуэ зэхуэ­мыдэхэм. Ди бэнэкIэхэр зэщхьщи, гугъу дызэ­дехьу дызоныкъуэкъу, ауэ а илъэс кIуахэм ап­хуэдизкIэ дызэрагъэцIыхуащи, щхьэж сыт ху­зэ­фIэкIми, сыт хуэщIэнуми тщIэуэ, жыпIэнурамэ, щэху зэхудимыIэжым дыхуэдэщ. 
- УФ-м и чемпионату иджы екIуэкIам хэта-къым Сидаков Заурбэч, абы къыхэкIыуи ки­лограмм 74-рэ зи хьэлъагъхэм я деж пашэныгъэр уэ щыбубыдыфыну къыпхуагъэфащэрт. Ауэ, абы ухэмыту, я хьэлъагъкIэ Олимп джэгухэм хэмыхьэ гупым, килограмм 70 хъухэм, ящIыгъуу сыт ущIэбэнар?
- КъехьэкI-нехьэкI хэмыту жытIэмэ, ди къэралми дуней псоми щынаIуэщ Сидаков Заурбэч ­килограмм 74-рэ хъу гупым я деж зэрыщынэхъ лъэщыр. АтIэ, сэ сызэгупсысар нэгъуэщIт - килограмм 70 зи хьэлъагъхэм я деж зыкъыщызгъэ­лъагъуэмэ, Iэмал нэхъыбэ къысхукъуэкIырт дунейпсо чемпионатым сыкIуэфыну. 
Пэжщ, килограмм 74-рэ хъухэм я деж сыщыбэнами хъунут, уеблэмэ абы сыщытекIуэфынри Iуэхум хэлът, ауэ зэманыр лейуэ згъэкIуэдыну сы­хуейтэкъым. Сэ сызыхуэпабгъэр дунейпсо зэхьэ­зэхуэшхуэхэрщ. Ауэ нобэкIэ Олимп джэгухэм кIуэну зыхуэфащэр Сидаков Заурбэчщ. Абы къыхэкIыу, дунейпсо чемпионатым сыхэхуэну Iэмал нэхъыбэ сызэриIэр сщIэрти, ар къэзгъэсэ­бэпащ. Иджыри илъэсым щIимыдзэ щIыкIэ къызгурыIуат мы гъэм Олимп джэгухэм сызэ­рыхэмыхуэнур.
Дуней псом пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ екIуэкIа зэпеуэм сызэрыщытекIуам къаруущIэ къызитат, нэхъыбэми сытригъэгуш­хуат икIи иджыпсту сыкъегъэгугъэ балигъхэм я дунейпсо чемпионатым сыхэтыфыну, уеблэмэ япэ увыпIэри къыщысхуэхьыну. 
- Урысей Федерацэм и иджырей чемпионатыр дауэ къыпщыхъуа, хьэлэмэту сыт абы хэплъэгъуар?
- Iыхьэлейуэ си гуапэщ апхуэдэ зэхьэзэхуэ иныр ди къэралым и къалащхьэ Мэзкуу зэрыще­кIуэкIар. Сыту жыпIэмэ, дэтхэнэ зы щIыналъэми укъикIыу абы тыншу укъэкIуэфынущ. ЕтIуанэ­рауэ, спортым дихьэхыу къыздэщIыну зэхьэ­зэхуэм некIуэлIа си ныбжьэгъухэм, благъэхэм, лъэпкъэгъухэм, псоми фIыщIэшхуэ яхузощI. АпхуэдизкIэ сагъэгушхуащ, саIэтащи, ар гуапэ пщы­мыхъуу къанэркъым. Мыдэ, си пщIантIэжь сыщыбанэу фIэкIа пщIэнтэкъым абы щыгъуэ. Сыту фIыт сызыхэт дэтхэнэ зэIущIэри апхуэдэу гуапэу икIи хуабэу екIуэкIатэмэ! 
- Уэ бэнэн щыщIэбдзар Къэбэрдей-Балъкъэры­ратэкъэ?
- Аращ, бэнэн щыщIэздар Тэрч щIыналъэм хыхьэ Дей къуажэрщ. Си япэ тренеру щытахэр КIыщмахуэ Анзоррэ си адэмрэщ. ИужькIэ, еянэ классым сыщIэсу, Мэзкуу сагъэкIуащ, ЦСКА клубым сыхэтуи зызгъэсащ, Маргиев Анатолэ къыздэлажьэу. Иджыпсту Налшык сыкъэкIуэ­жауэ сыщыIащ. Мыбы зыщызогъасэ, си тренерыр Урыш Анзорщ. Псалъэм къыдэкIуэу, сэ абы срияпэ гъэсэнщ. 
-  Уи сабиигъуэм щыгъуэ бэнакIуэ цIэры­Iуэ­хэм ящыщу хэт сымэ нэхъ уакIэлъыплърэт, хэт и бэнэкIэр нэхъ уигу ирихьрэт? 
- Егъэлеиныгъэ хэмылъу сфIэхьэлэмэтт Гацалов Хьэжмурат, Батиров Мавлет, Сайтиев Бу­вайсар сымэ я бэнэкIэм, утыку итыкIэм сакIэ­лъыплъыну. Апхуэдэуи сфIэщIэщыгъуэт ди лъахэгъухэу Джэду Iэниуар, Урыш Анзор, Махуэ Билал сымэ я зыкъэгъэлъэгъуэкIэхэр. Абыхэм са­ригушхуэу, садэплъейуэ нобэм сыкъэсащ. ИужькIэ, ЦСКА-м сыщыхэхуам щы­гъуэ, Отар­султанов Жэмалрэ Рамонов Сос­лъэнрэ сащIыгъуу зызгъэсащ. Дызэгъусэу интернатым ды­щыпсэуащ, ахэри куэдкIэ сэбэп къысхуэхъуащ.
 
Шэрий Иналбэч УФ-м спортымкIэ и мастерщ, щыбанэр килограмм 70 зи хьэлъагъхэм я дежщ, и ныбжькIэ илъэс 23-рэ фIэкIа мыхъуами, куэд хузэфIэкIащ. АтIэми, зэрыжаIэу, ар зэфэну псыр къыщыжэнур дяпэкIэщ. Спорт лъагапIэшхуэхэм хуэпабгъэ ди щIалэм дехъуэхъунщ и мурадхэр къехъулIэну, дуней псом щынэхъ лъэщ бэнакIуэхэм яхыхьэну, Олимп щыгум и нэхъ лъагапIэ дыдэм и лъэр теувэну. Апхуэдэ зэфIэкIхэр ди щIалэм зэриIэр дыдолъагъури, Тхьэм къригъэ­хъулIэ!
Зытхыжар ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олегщ. 
Сурэтым: Шэрий Иналбэч и гъэсакIуэ
Урыш Анзор дэщIыгъуу.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.