Школхэр зэрыхьэзырыр щIапщытыкI.

Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм къапщытэ школхэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр.
МафIэсым кIэлъыплъынымкIэ къэрал инспектор Быф Азэмэт апхуэдэ Iуэхухэр щригъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №32-м. Къапщытащ унэм и щытыкIэр мафIэс шынагъуэншагъэм къигъэувхэм изагъэмэ. МафIэр гъэункIыфIынымкIэ зыхуеину Iэмэпсымэхэр яIэмэ, абыхэм я щытыкIэр, мафIэсым пэщIэтынымкIэ кранхэмрэ псы игъэхъуапIэмрэ тэмэммэ зрагъэщIащ.
Урысей МЧС-м и Уравленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и мафIэс лабораторэм и инженер Шэрий Алим Iэмэпсымэ хэхар къигъэсэбэпу къипщытащ мафIэс автоматикэ, мафIэс къэхъу хъужыкъуэмэ цIыхухэм хъыбар зэрыIэрагъэхьэ системэхэр мардэм къитIасэмэ.
Налшык къалэм хеубыдэ школ, зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэ 98-рэ икIи мафIэсым кIэлъыплъынымкIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм ахэр къэпщытэныр и кIэм нагъэс.
ФокIадэм ирагъэкIуэкIынущ республикэм и курыт еджапIэхэм щеджэхэм мафIэсым зыщыхъумэнымкIэ я щIэныгъэм нэхъри зрагъэубгъуным ехьэлIа Iуэхухэр.

Дыгулыбгъу Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.