УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэпыудащ. Медицинэ лэжьакIуэхэр щIыпIэм нэса щхьэкIэ, бжэр гъэбыдат икIи зыми къыIуихыртэкъым. Дохутырхэм хъыбарыр Iэрагъэхьащ МЧС-мрэ Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и плъыр частымрэ. 
ЩIыпIэм икIэщIыпIэкIэ яунэтIащ гъуэгу-плъыр къулыкъум и экипажым и инспекторхэу, полицэм и лейтенант нэхъыщIэхэу Узденов Муратрэ Къарэнашэ Алимрэ, апхуэдэуи плъыр-пост къулыкъум и лэжьакIуэ, полицэм и сержант нэхъыжьхэу Байзулаев Маратрэ Уэтэр Алимрэ зыхэт гупми. Абыхэм мурад ящIащ, къызэрымыкIуэ щытыкIэм деж цIыхухэм ядэIэпыкъу IэщIагъэлIхэм ящIыгъуу, ещанэ къатым хэт фэтэрым щхьэгъубжэмкIэ щIыхьэну. 
Пэшым къыщыщыхутэм полицейхэм къагъуэтащ илъэсрэ ныкъуэрэ хъу сабийр зыщIыгъу, зи щIалэгъуэ зэщхьэгъусэ мэхахэр. ГурыIуэгъуэт ахэр газ кърихуам зэригъэмэхар. Полицейхэмрэ къегъэлакIуэхэмрэ ахэр унэм къыщIахащ.
ЦIыхубзымрэ сабиймрэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ сымаджэщым яшащ, цIыхухъур плъыр автомашинэм ирагъэгъуэлъхьащ. Гъуэгум здытетым хабзэхъумэхэм абы зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуащ, хьэуа къабзэкIэ ягъэбэуащ. 
Медицинэ IуэхущIапIэми полицейхэр IэщIагъэлIхэм щIэгъэкъуэн щахуэхъуащ. Иджы зэщхьэгъусэхэми я сабий цIыкIуми я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ ущIытешыныхьын щыIэжкъым. 
Кърагъэлахэм я Iыхьлыхэм фIыщIэшхуэ хуащIащ насыпыншагъэшхуэ къэмыхъунымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуа дэтхэнэми. 
БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.