ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр. Абыхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ, дамыгъэ лъапIэхэр, щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр яри­тыжащ Къэбэрдей­-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

- Сигуми си псэми къыбгъэдэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм со­хъуэхъу Урысейм и махуэмкIэ. Къэрал махуэшхуэр и дамыгъэщ лIэ­щIыгъуэкIэрэ ди къэралым игъэпса тхыдэм, ехъулIэныгъэхэм, текIуэныгъэхэм, абы щыпсэу лъэпкъхэм я зэхущы­тыкIэ дахэм, ди нэхъыжьхэм къытхалъхьа лъапIэныгъэу Хэку лъагъуныгъэмрэ жэуап­лыныгъэмрэ. Зэкъуэты­ны­гъэмрэ жэуаплыныгъэмрэ сыт хуэдэ зэманми сэбэп ­хъуащ къэралым лъэпо­щхьэпохэмрэ гугъуехьхэмрэ къызэринэкIынымкIэ, гъащIэм къигъэув сыт хуэдэ Iуэхугъуэми дыхуэ­хьэзы­ры­нымкIэ. Нобэ, Урысейр щы­тыкIэ гугъу щихуа зэманми, а щэныфIхэр сэбэп къахуохъу ди къэралым и шынагъуэншагъэр яхъумэу дзэ Iуэху хэхам щыIэхэм. Ди къарумрэ лъэкIыныгъэмрэ зэдгъэуIуу къэралым дыкъыщхьэ­щы­жын зэрыхуейм теухуа гуп­сысэм нэхъри дызэкъуэувэ дещI, - жиIащ Iэтащхьэм. Гулъытэ зыхуащIахэм я гугъу щищIым, щхьэхуэу зыбжанэм я цIэ къриIуащ:
- Нобэ къытхуеблэгъащ зи акъылкIэ, хэлъэткIэ, гупсы­сэкIэ республикэми къэралми хэлъхьэныгъэ хуэзыщI­-хэр, зи ехъулIэныгъэхэмрэ зэ­фIэкIхэмрэ къэрал гулъытэ игъуэтахэр. ДгъэлъапIэхэм яхэтщ хахуагъэкIэ, лIыгъэкIэ зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI щызыгъэлъэгъуахэр - Урысей армэм, къэрал кIуэцI Iуэху­хэмкIэ министерствэм, Урысейм и лъэпкъ гвардием и офицерхэр. Апхуэдэхэр сы­тым дежи хуэпэжщ къулыкъу щыпэрыувэм ята тхьэрыIуэм. ФIыщIэ ин фхудощI къыф­лъыкъуэкI хэкупсагъэмрэ ­пэжагъымрэ, къулыкъум ­хэф­лъ­хьэ жэуаплыныгъэм пап­щIэ. Къыхэзгъэщыну сы­хуейщ, нэгъуэщI ди лъа­хэ­гъухэми хуэ­дэу, дзэ ­къулыкъум лIыгъэ хэлъу пэ­рыт Хьэбылэ Анзор. ФIыщIэ ин хэлъу вжызоIэ: дэркIэ щап­хъэ фохъу фэ. Тхьэм уигъэп­сэу, ди къуэш! Дзэ къулы­-къум къимыкIуэту пэрытхэр Тхьэм фигъэпсэу! 
И цIэр къисIуэнут Урысей Федерацэм и Президентым и УнафэкIэ «Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр къызыхуагъэфэща Мечукаев Азрети. Абы и гъащIэр триухуащ лэжьыгъэм, суд-медицинэ экспертизэм, илъэс 20-м щIигъукIэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министерствэм судмедэкспертизэмкIэ и бюром и унафэщIу щытащ. Ноби а IэнатIэм щолажьэ, нэхъ щIалэхэм щIэныгъэкIэ ядэгуа­шэу. Апхуэдэу, ди Президентым и УнафэкIэ «Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэр къыхуагъэфэщащ ди республикэми, къэ­ралми, хамэ къаралхэми фIы­уэ къыщацIыху ди лъа­хэгъу, ди ныбжьэгъу, уэрэд­жыIакIуэ Нэхущ Чэрим. Макъ дахэкIэ, артист зэфIэкIкIэ ­гъуазджэм лъагапIэхэр щы­зы­Iэригъэхьащ абы. Нобэ ар хуэфащэу яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и лэжьакIуэ пажэхэм. Мечукаев Азрети Нэхущ Чэрими сохъуэхъу ди Президентым и гулъытэ лъагэ зэрагъуэтамкIэ, - жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
АдэкIэ къыхигъэщащ ­ягъэпажэхэр IэщIагъэ зэ­хуэмы­дэхэм зэрыпэрытыр, дэт­хэ­нэ­ри зэрыщхьэпэр, рес­пуб­ли­кэм и пщIэми и ехъулIэ­ны­гъэхэми абыхэм къы­­зэры­хагъахъуэр. Я гугъу ищIащ производствэм, гъуэгу, ухуэ­ныгъэ IэнатIэхэм, щIы-про­мышленнэ комплексым я лэжьакIуэхэм. 
- Нобэ дгъэлъапIэхэм яхэтщ медицинэм и лэжьакIуэхэр, цIыхум и узыншагъэр хъумэ­нымрэ и гъащIэр къегъэ­лы­нымрэ гурэ псэкIэ къыхэзы­хахэр. Фи лэжьыгъэм еф­хьэлIэн хуей мэхъу жэуап­лыныгъэшхуэ, гущIэгъу, гулъы­тэ, псэ хуабагъэ. Ап­хуэдэ зэфIэкI лъагэрэ цIыхугъэрэ къалъыкъуокI цIыхухэм къащхьэщыжынымкIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм. Социальнэ лэжьакIуэу ущы­тыныр тыншкъым, ауэ ар ­икъукIэ IэщIагъэ щхьэпэщ. Фэ гугъэ яхыволъхьэжыр дэ­Iэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм, сэбэп фохъу абыхэм гъащIэм увыпIэ щхьэхуэ зэрыщау­быдыр зыхащIэнымкIэ. Ди цIыхухэм яхуэфщI гулъытэм, абыхэм я гъащIэм теухуауэ фиIэ гудзакъэм папщIэ ­щытхъу фхуэфащэщ. Нобэ дгъэлъапIэхэм яхэтщ щэн­хабзэм и лэжьакIуэхэр. Абыхэм зэчий дахэкIэ къалэжьащ цIыхухэм я пщIэр. Дамыгъэ лъапIэхэр яхудогъэфащэ хъы­барегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэми. Журналистхэм IэщIагъэм къыщагъэлъагъуэ зэфIэкIым зыкъомкIэ елъытащ республикэм и жылагъуэ-политикэ щыты­кIэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым и пщIэр. Апхуэдэу, зэIущIэм щIэсщ къэрал IуэхущIапIэхэм, щIыпIэ самоуправленэхэм, егъэджэныгъэм, спортым я лэжьакIуэхэр, хэхакIуэ комиссэхэм хэтхэр, нэгъуэщI IэнатIэ щхьэхуэхэм пэрытхэр. Дэтхэнэми ехъулIэныгъэхэмкIэ лэжьыгъэм хилъхьэ гуа­щIэкIэ къилэжьащ пщIэ. 
Ныбжьэгъухэ! ЕхъулIэныгъэ щывгъэлъэгъуащ лэжьыгъэм, фи зэфIэкIыр фщIащ нэрылъагъу, республикэми къэ­ралми сэбэп фахуэ-­хъуащ. Хэкум пэжагъкIэ фы­зэрыбгъэдэтым папщIэ фIы­щIэ фхузощI, абы къыпэкIуэу къэ­рал дамыгъэ къызэрыф­хуагъэфэщамкIи сыныво­хъуэхъу. Фыузыншэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысейм хуэщхьэпэн ехъулIэныгъэ­щIэхэр фиIэу Тхьэм фигъэп­сэу!» - жиIащ КIуэкIуэ Казбек, икIи дамыгъэ лъапIэхэр зы­хуагъэфэ­ща­хэм яритыжащ. 
Урысей Федерацэм и Президентым и УнафэкIэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Урысей Федерацэм щыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэр къыфIащащ «Артист продакшн» ООО-м и генеральнэ унафэщI Нэхущ Чэрим. Узыншагъэр хъумэным илъэс куэдкIэ псэ хьэлэлкIэ зэ­ры­пэрытам папщIэ «Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и доху­тыр» цIэ лъапIэр къыхуа­гъэ­фэщащ суд-мед эксперт, ГБУЗ-м экспертизэ нэхъ гугъу­хэмкIэ и къудамэм и уна-фэщI Мечукаев Азрет. Инфраструктурэ проект щхьэ­хуэхэр гъэзэщIэным хуищIа хэлъхьэныгъэм, IэщIагъэм къыщигъэлъэгъуа зэфIэ­-кIым папщIэ Урысей Федерацэм и щIыхь тхылъ хуагъэфэщащ псэуалъапхъэхэр къы­щIэзыгъэкIыу Налшык дэт заводым и унафэщI Гемуев Ка­лет.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Уна­фэкIэ дзэ Iуэху хэхам къыщигъэлъэгъуа лIыгъэмрэ хахуа­гъэмрэ папщIэ «КъБР-м и ­пашхьэм щиIэ фIыщIэхэм ­папщIэ» орденыр хуагъэфэщащ Ипщэ дзэ округым и 5-нэ армэм и 42-нэ мото­стрелковэ дивизэм и 70-нэ полкым и командир Хьэбылэ ­Анзор. 
КъБР-м и Iэтащхьэм и Уна­фэкIэ IэнатIэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм папщIэ ­КъБР-м и щIыхь тхылъ хуагъэ­фэщащ Шэрэдж районым мэкъумэш IэнатIэмрэ хадэ­хэкIхэмкIэ и IуэхущIапIэм и IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Ана­хаев Далхат, Лъэпкъ гвар­дием КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Ах­кобеков Жэмал, КъБР-м и Суд IуэхущIапIэ Нэхъыщхьэм и судья Багъ Тамарэ, КъБР-м и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Безгодькэ Владимир, «Къэбэрдей-Балъкъэр мэз гъэкIыпIэ» IуэхущIапIэм и уна­фэщI Гаев Шамиль, «Майские новости» газетым и редактор нэхъыщхьэ Герасимовэ Светланэ, Налшык дэт къалэ сымаджэщ 2-нэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ Емуз ­Маринэ, КъБР-м и МВД-м учёт-регистрацэм кIэлъып­лъы­нымкIэ штабым и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Магомед, «Газпром» ООО-м и щIанылъэ ­къудамэм и унафэщI Залиханов Мурат, Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краймрэ ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Къардэн Аскэрбий, Бахъсэн къалэ администрацэм граждан зы­хъумэжыныгъэмкIэ, хэгъэщ­хьэхукIа IуэхухэмкIэ, мобилизацэ лэжьыгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Лёлэ, Лъэпкъ гвардием ­КъБР-м щиIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Кузьмин Игорь, КъБР-м и Парламентым щэнхабзэмрэ хъы­барегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Къумал Заурбэч, Бахъсэн райо­ным щIыпIэ самоуправе­нэмкIэ и советым и унафэщI ­Сэбан Руслан, Урысей ­«Сбербанкым» и 8631-нэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къудамэм структурэ къудамэхэмкIэ и унафэщI Саутич Оксанэ, Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ и къудамэм и «Эльрус» отрядым и командир Сунш Азэмэт.
КъБР-м и цIэ лъапIэхэр фIащащ IэнатIэ зэхуэмы­дэхэм нэхъыфIу къыщалъы­тахэм. 
«КъБР-м и цIыхубэ сурэ­тыщI» цIэр хуагъэфэщащ Урысейм и сурэтыщIхэм я зэгу­хьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм хэт ПIаз Александр. «КъБР-м щIыхь зиIэ и артист» фIащащ «Кабардинка» ансамблым и артист Алэкъей Азэмэт, «Балкария» ансамблым и артисткэхэу Жабоевэ Анжелэрэ Мусаевэ Аминатрэ. «КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист» цIэр хуагъэфэщащ Къэбэрдей-­Балъкъэр ГТРК-м хъыба­рыщIэ программэхэмкIэ служ­бэм и унафэщI Суйдым Беслъэн. «КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьа­кIуэ» фIащащ «Родные просторы» хорым и художественнэ унафэщI Волошин Валерий, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и унафэщI Гергоковэ Лейлэ, Налшык дэт Сабий макъамэ школ №2-м и уна­фэщIым егъэджэныгъэмкIэ и къуэдзэ Молэ Светланэ. ­«КъБР-м щIыхь зиIэ и доху­тыр» фIащащ Тэрч районым щыIэ Плановскэ къуажэм и сымаджэщым и унафэщI Тау Эллэ. «КъБР-м мэкъумэш ­IэнатIэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ» хъуащ Налшык дэт ветеринар-экспертизэ лабораторэ №7-м и унафэщI Елокъуэ Арсен. «КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» фIащащ Шэрэдж районым хыхьэ Къэщкьэтау къуажэм дэт курыт еджапIэм пэщIэдзэ классхэр щезыгъаджэ Тогузаевэ Кларэ. «КъБР-м и цIыху­хэм щIыхь зиIэ я къыщ­хьэщыжакIуэ» цIэр фIащащ ЦIыхухэм социальнэ Iуэху­тхьэбзэ етынымкIэ республи­-кэ центрым и лэжьакIуэ ­Лёвинэ Татьянэрэ ЛэжьыгъэмкIэ, гуащIэдэкIымкIэ, социальнэ къыщхьэ­щы­жы­ны­гъэмкIэ республикэ центрым и лэжьакIуэ Уэсмэн Ларисэрэ. «КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр фIащащ Бахъсэн районым щыIэ спорт школ №2-м бэнэкIэ хуитымкIэ и гъэсакIуэ ЛэмпIэжь Хьэсэн. «КъБР-м щIыхь зиIэ и къегъэлакIуэ» цIэр фIащащ КъБР-м мафIэсым пэщIэт-къезыгъэл и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Ремизов Андрей. «КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист» фIащащ КъБР-м и Арбитраж судым и унафэщIым и къуэ­дзэ Шокъум Юрэ. 
КъБР-м и фIыщIэ тхылъ иратащ зыпэрыт IэнатIэм ­ехъулIэныгъэ къыщызыгъэ­лъэгъуа цIыху 24-м. 
КъыхуащIа пщIэр фIыщIэ ищIу зэIущIэм къыщыпсэ­лъащ КъБР-м и Суд Нэхъыщ­хьэм и судья Багъ Тамарэ икIи дунейр ­мамырыну, республикэм и цIыху­хэм узыншагъэ яIэну ­хъуэхъуащ. 
Адыгэ Республикэмрэ Крас­нодар краймрэ ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Къардэн Аскэрбий КъБР-м и Iэтащ­хьэм фIыщIэ хуищIащ къы­хуигъэфэща гулъытэм папщIэ. Ар республикэм и цIыху­хэм ехъуэхъуащ Урысейм и махуэмкIэ. Апхуэдэуи, КъБР-м ис муслъымэнхэм ехъуэ­хъуащ Къурмэн махуэр къызэ­рыблагъэм теухуауэ. 
ГУГЪУЭТ  Заремэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.