ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди. Аланы улоуларында бир-бир затла болургъа керекдиле деген жорукъ эркинлик тюйюлдю, закон бла салыннган излемди. Ол а не затладыла, келигиз къарайыкъ.

Документле

Инспектор излесе, анга ма бу документлени берирге керекди:

Право;
Транспорт средствону регистрациясы этилгенини свидетельствосу;
ОСАГО полис (электрон халда да болургъа боллукъду);
Улоуну мияласында «Инвалид» белги бар эсе – анга шагъат къагъытны.
Документ болмаса, инспектор эсгертиу этерикди неда 500 сом тазир саллыкъды (КоАП-ны 12.3 статьясыны 2 кесеги).

Авария болгъаны ючюн тохтагъанны белгиси

Водительле бу белгини жол-транспорт болумлада, тохтаргъа жарамагъан эмда башхала, аланы узакъдан кёралмай къаллыкъ жерледе тохтаргъа тюшгенде, улоуну къатында салыргъа борчлудула. Авария болгъан жерде аллай белгини салмаса водитель, 1000 сом тазир тёлерикди.

Аптечка

Жол-транспорт болумда ачыгъанлагъа биринчи медицина болушлукъ берир ючюн керекди ол.

Аптечка эмда башында биз сагъыннган белги жокъ эсе, машинаны хайырланыргъа алгъын заманладача, чек салынмайды энди. Аны ючюн инспектор да тазир жазарыкъ тюйюлдю. Алай тапсыз жерде (аланы тизмеси ПДД-да барды) тохтагъанда неда авария болгъанда, аллай белгини салыргъа эмда башхалагъа биринчи медицина болушлукъ берирге кереклиси уа жорукъладан кетерилмегенди.

Куртка неда женгсиз габрай

Аланы юслеринде чыракъ жарыкъда бек аламат эсленнген ызла болургъа керекдиле. Быллай затны къачан киерге тийишлиди:

- жолну жанына чыкъгъанда;

- ДТП болгъанда эмда тапсыз жерде тохтагъанда;

- шахарладан бла элледен тышында;

- кечегиде эмда жол осал кёрюннген жерде.

ДТП болгъан жерде быллай курткасыз неда габрайсыз сюелген инсаннга 1000 сом тазир салынады.

Сабий автокресло

Жети жылы толмагъан сабийни улоуда жаланда ма быллай шинтикге олтуртуп элтирге жарайды. Ансыз тазир тёлерге тюшерикди – 3000 сом.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.