УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

Бу жорукъда «хайыр» деген сёз баш магъананы тутады. Ол кеси да сатып алыннган эмда ызы бла сатылгъан аберини багъасыны башхалыгъын кёргюзтеди. Тёлегенден эсе сатхан багъасы уллу болгъанда, ол башхалыкъдан налог тыйылады.

Алай мында да барды талай энчилик. Ала кеслери да инсан жанлы боладыла:

Улоу хайырланыуда юч жылдан артыкъ тургъан эсе, аны сатхандан сора налог тёлерге керекмейди.
Улоу жууукъ адамгъа саугъагъа берилген эсе неда кесинден къаллыкъ ырысхыча башхагъа къалгъан эсе - налог тёленмейди. Инсанны жууукъ адамлары: юйдегиси, атасы неда анасы, сабийлери, аппасы, аммасы, туугъан туудукълары, эгечлери, къарындашлары (ол санда ёге).
Улоу 250 минг сомдан учуз сатылгъан эсе.
Дагъыда тёленнген налогну бир кесегин къайтарыргъа амал барды. Улоуну неллай бирге сатып алгъаныгъызгъа шагъат къагъыт болмаса хайырланылады ол. Башхача айтханда, сатхан багъадан 200 минг сомну кетерип, налогну уа къалгъан кесегинден тыядыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.