БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле. Бу льготагъа кеси алларына атларгъа къыйын болгъан ветеранла тийишлидиле, деп айтылады Объясняем.рф порталда.

- Пособияны жарашдыргъанда энди алиментлени да тергерикдиле. Юйюр чачылгъандан сора ата неда ана сабийни кечиндирирге ненча тёлеригини эм аз ёлчеми тохташдырылгъанды. Юйюр ишлеген ахчаны санында аны тергеу жаны бла юч амал барды:

* алиментлени сюд салгъан эсе, ахчаны келгенине кёре алай неда приставладан билдириуге кёре тергерикдиле;

* аны ёлчеми нотариусда келишим бла тохташдырылгъан эсе, анда жазылгъанны эсге аллыкъдыла. Аны эм азы уа: бир сабийге - МРОТ-ну тёртден бири, экисине - ючден бири, ючюсюне неда андан кёбюсюне уа - экиден бири;

* аууз бла айтып алай келишим этилген эсе, алиментлени ёлчемин заявленияда болгъаныча алай тохташдырлыкъдыла. Ол кеси да белгиленнген мардадан аз болмазгъа керекди.

- Пенсияланы юсюнден билдириу жорукъ жангыртылгъанды. Анга кёре Социал фонд пенсиячылагъа аны ёлчемини, тюрлюсюню, берип башларыкъ заманыны юсюнден толу билдириуню письмо бла жиберликди. Билдириу электрон почтагъа неда «Госуслуги» порталгъа да келирге боллукъду.

- Жашау этерге изленнген эм магъаналы дарманланы тизмеси кенгертилгенди. Ары бактерия эм вирус инфекцияладан, инфекция-къозгъалыу аурууладан бакъгъан юч препарат эмда рассеянный склероз ауруудан эки дарман къошулгъанды. Аланы багъаларына энди къырал контроль этерикди. Бу препаратланы хакъсыз медицина багъыуда (ол санда ОМС бла да) хайырланырыкъдыла.

- Сабий лагерьлеге жангы справкала изленирикдиле. Анда уа сабийни саулугъуну юсюнден толу билдириу болургъа керекди: инфекция эмда андан башха ауруулагъа жугъуп къайтышханыны, операцияланы, къачан несин ачытханыны, аллергия аурууларыны эмда ала неге къозгъалгъаныны, физкультура бла кюреширча медицина группасыны, бит басханнга бла кичиуге, дагъыда гельминтозлагъа (къуртлагъа) тинтиулени эсеплерини юсюнден.

- Дальневосточный эмда арктикалы ипотекаланы женгилирек жарашдырыргъа боллукъду. Бу программаны СВО-гъа къатышханла эмда анда ёлгенлени юйдегилери хайырланыргъа боллукъдула. Аланы не жыл санларына неда юйюр болумларына излем жокъду. Медиклеге бла педагоглагъа уа кеслери усталыкъларында беш жыл стаж болургъа керекди деген излем кетериледи. Энди кредит келишим этгенден сора, жаланда беш жыл урунургъа керек боллукъду. Дагъыда шахарда 60 квадрат метрден уллу фатарны къолдан сатып алыр ючюн, тогъуз миллион сомгъа дери алыргъа жарарыкъды.

- Адамланы турист маршрутлада биргелери бла бардырыучуланы аттестацияларын Правительство тохташдыргъан организацияла тамамларыкъдыла. Маршрутха чыгъар эмда аны ахырына жетер заманланы юсюнден гидле бла инструкторла аллай организациялагъа, МЧС-ге, регионланы контроль органларына да билдирирге борчлудула.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.