ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди. Аны Россейни ДОСААФ-ны республикалы бёлюмю къурагъанды.

Анга къатышыргъа Къабарты-Малкъарны командаларындан сора да Новороссийск, Волгоград, Невинномысск шахарладан Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан командала келген эдиле.

Эришиуле тюрлю-тюрлю номинациялада ётгендиле. Анда тырныауузчу картингчиле болмагъанча аламат кёрюмдюле болдургъандыла. Табийгъат болумлагъа алагъа аз да чырмаулукъ этмегендиле. Къургъакъ эм мылы жоллада алагъа жетген хазна жокъ эди. Гюлюйланы Керим «Национальный» классда биринчи болгъанды. «Национальный юниор» классда Башийланы Къууанч хорлагъанды. «Кадет 4Т» классда уа Къумукъланы Ахмат «доммакъ» алгъанды.

Жашланы тренер Алексей Бабенко юйретеди. Команда зачётда да Тырныауузну келечилери биринчиле болгъандыла.

Энди тырныауузчула бу эришиуню 3-чю кезиуюне къатышыргъа  июнь айда Таганрог шахаргъа тебирерикдиле.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 16:37

ШУЁХЛУКЪНУ ТОХТАШДЫРЫРЧА - ЖЫЙЫЛЫУЛА

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъар

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.