СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ЛIыхъужьым и щIыхькIэ

Совет Союзым и ЛIыхъужь Чернышев Борис и фэеплъу Красноярск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы щыIащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 13-м я бэнакIуи 150-рэ.

Зэхьэзэхуэм екIуу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм медалитху абы къыщихьащ. Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм япэ увыпIэхэр къыщахьащ Къэрэгъул Анзор (кг 63-рэ), КъайцIыкIу Ахьмэд (кг 77-рэ), Тенэ Астемыр (кг 97-рэ), Щад Уэсмэн (кг 130-рэ) сымэ.

Килограмм 77-рэ хъухэм я деж щыбанэ Жолдащ Валерэ етIуанэ хъуащ.

Командэм и тренерхэр Абазэ Тимофей, Гугъуэтыж Мухьэмэд, Къурмэн Мурат, Хъуран Мурат, Урысмамбэт Алим сымэщ.

Чехов къалэр яхуэугъурлащ

Мэзкуу областым и Чехов къалэм и «Олимпийский» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм боксымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэхуэ. Абы щызэхуэсащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 76-м я боксёру, щIалэхэри хъыджэбзхэри зэхэту 540-м нэблагъэ, я ныбжькIэ илъэс 13 - 14 хъуахэу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым боксымкIэ и спорт еджапIэм и унафэщI Султанов Мурат хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и спортсмениплIым медаль зэхуэмыдэхэр зэхьэзэхуэм къыщахьащ. Килограмм 50 зи хьэлъагъхэм я деж зыкъыщызыгъэлъагъуэ ГукIапщэ Альберт кIэух зэпеуэм икIри, абы щытекIуащ Красноярск крайм и боксер Михайлов Семён икIи Урысейм и чемпион хъуащ.

Килограмм 44-рэ хъухэм я деж щызауэ Пщынокъуэ Ислъам дыщэ медалым нэсыным зы лъэбакъуэ къыхуэнэжауэ къэувыIащ. Абы финалым къыщытекIуащ Тюмень областым и щIыхьыр ихъумэу зэпеуэм хэта Гаракоев Алихъан. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, ди щIалэм етIуанэ увыпIэр къихьащ.

Домбеякъ медалхэмкIэ зэIущIэм къыщыувыIащ Быф Дамиррэ (кг 42-рэ) Къанокъуэ Раадрэ (кг 75-рэ).

Ди щIалэхэм я тренерхэр Куэшмэн Аслъэн, Елгъэр Елдар, Къумыкъу Мухьэмэд сымэщ.

Балъкъэр Дисанэ ятокIуэ

Мэзкуу областым и Раменскэ къалэм, хабзэ зэрыхъуауэ, иджыблагъэ щекIуэкIащ паралимп спортымкIэ «Парафест» фIэщыгъэр зезыхьэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 17-м я спортсмени 150-м нэблагъэ икIи ахэр зэпеуащ псы есынымкIэ, бадминтонымкIэ, нэщанэ еуэнымкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу нэщанэ еуэнымкIэ зэхьэзэхуэм хэтащ Балъкъэр Дисанэ. Налшык къалэм дэт, зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэхэм щадэлажьэ спорт еджапIэм и гъэсэн хъыджэбз цIыкIум къызэрахах зэхьэзэхуэм очкоуэ псом нэхърэ нэхъыбэ къыщилэжьри, финалым нэсащ.

АдэкIэ Балъкъэр Дисанэ къыщыпэплъащ Краснодар крайм щыщ спортсмен Iэзэр, ауэ абыи фIыуэ ефIэкIыу текIуэри, дыщэ медалыр къратащ.

Дисанэ и тренерыр Кулюшинэ Натальещ.

Дыжьын медалыр и Iэрылъхьэу

Краснодар къалэм и «Ледовый дворец» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм боксымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ дунейпсо классымкIэ спортым и мастер Павлюков Николай и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 57-м я спортсмен 300-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 19 - 22-хэм къриубыдэу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр ихъумэу зэпеуам хэтащ Занилэ Идар икIи етIуанэ увыпIэр абы щызыIэригъэхьащ. Килограмм 86-рэ зи хьэлъагъхэм я деж щызауэ щIалэм япэ зэIущIищыр и хьэрхуэрэгъухэм фIыуэ ефIэкIыу къафIихьащ, ауэ кIэух зэхьэзэхуэм абы къыщыпэщIэта, Мэзкуу къалэм щыщ Лебедев Никитэ къытекIуащ.

Идар и тренерыр Занилэ Муратщ.

Оренбурги дыкъыщацIыху

«Евразием и Кубокыр» дзюдомкIэ къэхьыным хуэунэтIа дунейпсо зэхьэзэхуэ Оренбург къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ Урысейм и щIыналъэхэм ящыщу 25-м, Куржым, Къэзахъстаным, Къыргъызым, Таджикистаным, Узбекистаным я бэнакIуэу, хъыджэбзхэри щIалэхэри зэхэту, 500-м нэблагъэ, я ныбжькIэ илъэс 15-м щIимыгъуауэ.

ДызыщыгуфIыкIын хъыбар къикIащ а къалэм - гупхэм я зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм япэ увыпIэр къыщихьащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэхэм дыщэ медалхэр къыщахьащ ХьэщIэдыгъу Сальдар, Биттиров Эмирхъан, Хъуран Iэсхьэд, Иттиев Самат, Щад Дилианэ сымэ.

Сыжажэ Мансур, Дудар Алихъан, Дэхъу Хьэмид, Iэрэмысэ Тимур дыжьын медалхэр къахьащ. Азэмэт Къантемыр, Натадзе Георгий, Джэрыджэ Темырлан, Теммоев Алан, Мусуков Алим сымэ ещанэ хъуащ.

Уэртэным и лъагапIэщIэ

«ЛъагапIэщIэ» фIэщыгъэр зэрихьэу, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Найвальтэ Игорь и фэеплъ зэхьэзэхуэ Самарэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо зэпеуэм мы гъэм кърихьэлIащ къэралым и щIыналъэ 37-м, хамэ къэрал 11-м я спортсмену 313-рэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ Уэртэн Руслан ещанэ увыпIэр абы къыщихьащ. Килограмм 65-рэ зи хьэлъагъхэм я деж зыкъыщызыгъэлъагъуэ ди щIалэм домбеякъ медалым щхьэкIэ къыпэщIэтащ Глазырин Кирилл, ауэ зэIущIэм и бжыгъэр 8:3-уэ ар текIуащ.

Уэртэным зыщигъасэр Елчэпар Мурат и дежщ.

 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.