ЛАГЪУЭ-НАКЪЭ

«ЛагъуэнакъэкIэ» зэкIэ щIыпIэр бгыщхьэ тафэ хъупIэщ, къущхьэхъущ. Зыпэгъунэгъу хы ФIыцIэм елъытауэ ар здэщыIэм и лъагагъыр метр 2000-м щIегъу. Абдеж къыщожьэ Ищхъэрэ - КъухьэпIэ Кавказым и псыщхьэ куэд. 
ЩIыпIэ дахэкIейм зэреджэ хъуам теухуауэ адыгэхэм хъыбар зыбжанэ къадокIуэкI. Абыхэм ящыщ зыщ «фIыуэ плъагъум мафIэми удыпыхьэнщ!» - жыхуиIэ кIахэ адыгэ псэлъафэм пэджэж, фIылъагъуныгъэ къабзэ зи зэхуаку дэлъа, гурэ псэкIэ зэбгъэдэта ныбжьыщIитIым, Лагъуэрэ Накъэрэ, ятеухуа IуэрыIуатэ кIэщIри. 
 Лагъуэ щIалэ цIыкIуу и анэм щIыгъуу гъэрыпIэ къихутащ. Бзылъхугъэм хамэ щIыпIэм зэшыр куэдрэ къыщытеуэрт. АпщIондэхукIи пэIэщIэ зыхуащIа хэкум теухуа хъыбархэм къуэр щIигъэдэIурт. Абыхэм куэдрэ къахэщырт зи дахагъэм зыри пэмыхъун адэжь щIыналъэмрэ уэс мыткIужыр зытелъ Фыщт бгыжьымрэ.
 Гъэхэр блэкIащ. Лагъуэ ин хъуащ, и Iэпкълъэпкъыр зэрубыдащ, лIыпIэ иуващ. Ауэрэ здекIуэкIым, хэхэсу зыхэс бысымхэр зэгуэр игъэхутыкъуэри, щIалэр къыщIэпхъуэжащ. Здигъэзэнур щимыщIэм, и анэм зи гугъу къыхуищIу щыта Фыщт бгыжьыр къигъуэтри, абы и Iэхэлъахэр егъэзыпIэ ищIащ. Апхуэдэ щIыкIэм иту псэу ныбжьыщIэр къагъуэта иужь, бгыщхьэ хъупIэм ит Iэщыхъуэхэм ар гъусэ зыхуащIащ.
 ИхъуреягъкIэ къэлъагъуэ Iуащхьэхэм, зыпэгъунэгъу къуэладжэхэм къыщызыжыхь псэущхьэхэм, адэкIэ–мыдэкIэ къыщыщIэж псынэпс жьгъырухэм я макъым итхьэкъуа ныбжьыщIэм усэ зэхилъхьэн щIидзащ. Абыхэм макъамэ щыщIигъэувэжым, дзапэ уэрэд фIэхъуащ.
 Лагъуэ и пшыналъэр Накъэ зэхихащ. Хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, а пщащэр дахащэт. Езыри пщы лъэпкъ къыхэкIат. Накъэ и адэр бейт. Псоми я щIыIужкIэ хъупIэхэри абыхэм щыхъуакIуэ, зи бжыгъэр къыпхуэмылъытэн Iэщ бжыгъэшхуэхэри ейт.
 Лагъуэрэ Накъэрэ фIыуэ щызэрылъагъум, зэщхьэгъусэ зэхуэхъуну зэгурыIуащ. АрщхьэкIэ абыхэм я хъуэпсапIэр къезымыгъэхъулIэн цIыху къыкъуэкIащ - ар пщащэм и адэрат...
 НэгъуэщI хэкIыпIэ щамылъагъужым, щIалэмрэ хъыджэбзымрэ зэдэкIуэсащ. Ауэ абы фIы къикIакъым… И пхъум и жыIэмыдэIуагъым къигъэгубжьа пщым пхъэру и блыгущIэтхэр иутIыпщащ. Я лъэужь зыхухэр къащыкIэлъыс дыдэм ирихьэлIэу, Лагъуэрэ Накъэрэ бгым и нэзым къыщыхутащ. Сыт иджы ящIэжынур? Я щIыбагъым пхъэрыр дэтщ, ипэкIэ щыхупIэщ.
 Куэдрэ гупсысакъым фIыуэ зэрылъэгъуаитIыр: щыхупIэм зэгъусэу зэдепкIащ...
 Абы лъандэрэ гурыщIэ къабзэмрэ щыпкъагъэ нэсымрэ я фэеплъу мы щIыпIэ дахащэм «ЛагъуэнакъэкIэ» йоджэ. Аращ а хъыбарым къиIуатэр.
 

БЭРАУ Бышэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.