IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

Накъыгъэм и 17-м илъэсищ ирикъуащ УФ-м и Президент Путин Владимир щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фонд къызэрагъэпэщыну унафэ зэрищIрэ. 
Илъэсищым къриубыдэу фондым щэнхабзэм, гъуазджэм, абыхэм ехьэлIа жэрдэмыщIэхэм теухуауэ лэжьыгъэшхуэ зэфIихащ. Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ гъэсэныгъэ, щэнхабзэ зыу­жьы­ныгъэ еты­нымкIэ «Культура. ру» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэр (уна­фэ­щIыр Кабуловэ Зитэщ) мы гъэм щытекIуащ «Великое русское слово. Литературные, театральные и иные проекты, основывающиеся на русской литературе и драматургии» зэпеуэм икIи щэнхабзэ ­жэрдэмхэмкIэ Президент фондым и грантыр къихьащ. Сом мин 447-рэ хъу грантымкIэ Кабуловэм игъэзэщIэнущ «Подростки и театр: «Играем рассказы Антоши Чехонте» Iуэхур. 
- Сызыпэрыт лэжьыгъэр зыхуэгъэзар республикэм ис ныбжьы­щIэ­хэр театр гъуазджэмрэ классикэ литературэмрэ дегъэ­хьэ­хынырщ. Театрым зэи щымыIа дэтхэнэми гурыIуэгъуэ щыхъун режиссёр лэжьыгъэ щIэщыгъуэ утыку щыдгъэлъэгъуэнырщ ди къалэныр, - жеIэ Кабуловэм. - Зи ныбжьыр илъэси 6-м щыщIэдзауэ илъэс 11 хъухэрщ нэхъыбэу ди хьэщIэр. Ауэ илъэсищ ныбжьым итхэм яхуэгъэзахэри унагъуэр зэгъусэу зэплъ хъуну лэжьыгъэхэри ди репертуарым хэтщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Кабуловэ Зитэ режиссёру щылажьэ НыбжьыщIэ театрым щищIа лэжьыгъэщIэм папщIэ 2022 гъэм къыхуагъэфэщащ щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым и грантыр. ДэIэпыкъуныгъэр сом 336-рэ хъурт.
Кабуловэ Зитэ Iуэху къыхилъхьам и мыхьэнэр къалъытэу кърата грантым и фIыгъэкIэ, КъБР-м и щIыналъэхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэхэм щагъэлъэгъуащ нарт IуэрыIуатэр зи лъабжьэ «Сказки наших гор» спектаклыр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэр я дэIэпы­къуэгъуу. НыбжьыщIэхэм ягу ирихьащ артистхэм я Iэзагъэмрэ фэилъхьэгъуэхэмрэ, яфIэгъэщIэгъуэну еплъащ лIыхъужьхэм я джэгукIэм. ЩIэблэр нарт IуэрыIуатэм, лъэпкъ гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ, литературэмрэ театрымрэ зэрыдрагъэхьэхращ мы Iуэхум нэхъыщхьэу хэлъыр.
- Спектаклхэм сабийхэр куэду зэхуашэс. ГъащIэм щынэхъыщ­хьэ­хэрщ цIыкIухэм ягурыдгъэIуэну дызыхуейр: ныбжьэгъугъэм и мыхьэнэр, Iыхьлым, гъунэгъум пщIэ хуэщIын зэрыхуейр, нэгъуэщI­хэри, - жеIэ Зитэ. - Таурыхъым хэт лIыхъужьхэм я хьэл-щэнхэмкIэ, жа­IэхэмкIэ, макъамэмкIэ сабийхэм дунейм зыщагъэгъуазэ. Ди къа­лэныр зыхэтлъагъуэр цIыхухэм гукъыдэж еттынырщ, театрыр зэрытелъыджэр я фIэщ тщIынырщ. «Культура. ру» IуэхущIапIэм нэгъабэ «Сказки наших гор» спектаклыр Налшык къалэм и школхэми щигъэлъэгъуащ. Мы гъэм республикэм и районитхум ар яшащ. НыбжьыщIэ театрымрэ Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрымрэ я артист щIалэхэрщ Iуэхум хэтыр. 

ТЕКIУЖЬ  Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.