ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ. Гулъытэ хэха зыгъуэт гъуэгухэр хэпщIыкIыу ефIэкIуащ, цIыху щызекIуэ щIыпIэ Iэджэми я фIагъым хигъэхъуащ. 2024 гъэми а лэжьыгъэр къэралым зэпигъэуакъым, уеблэмэ щIигъэхуэбжьащ, иригъэкIуэкI гъуэгу хуэIухуэщIэ лIэужьыгъуэхэри нэхъыбэ хъуащ. ЩIыналъэм и жылагъуэ-экономикэ зыужьыныгъэм дежкIэ гъуэгухэм мыхьэнэшхуэ зэраIэм шэч хэлъкъым, цIыхум и тыншыгъуэри абы гуэх имыIэу епхащ. Апхуэдэу, лъэпкъ пэхуэщIэм и фIыгъэкIэ, Аргудан – Бжэкъалэ (Александровскэ) жылэхэр зэпызыщIэ гъуэгуми я зэгъэпэщыжыным лэжьыгъэшхуэ мы зэманым иращIылIэ.
Зи гугъу тщIа жылэхэр зэпызыщIэ гъуэгур къэралпсо мыхьэнэ зиIэ, «Кавказ» зи фIэщыгъэ гъуэгушхуэм къыхохьэж. УФ-м и Президентым къыхилъхьа унафэм ипкъ иткIэ, къэралым гъуэгуу иIэм я процент 85-м мынэхъ мащIэр гъуэгуухуэ мардэхэм хуэгъэкIуэн хуейщ. ЩIыналъэ къулыкъущIапIэхэм ягъэзащIэр а унафэращ.
Километр 12,5-рэ зи кIыхьагъ гъуэгум мы далэм лэжьыгъэ зэхуэмыдэхэр иращIэкI: телъ асфальт къилъэлъар трахри, тIуащIэу зэтелъ асфальтобетон тралъхьащ, ищIагъ икIи ику асфальтбетон телъхьэгъуитIыр гъуэгубгъухэм хыхьэу зэрагъэубыдащ, езы гъуэгубгъухэр лъагэу къаIэтащ. IэщIагъэлIхэм къапэщылъщ ищхьэ телъхьэгъуэм лъэгу къатитIым хагъэзэгъэжыну, зэхэзежэ лъагъуиплIу зэхэт гъуэгум зрагъэубгъуну.
Зи гугъу тщIа жылэхэр зэпызыщIэ гъуэгур Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэ зыужьыныгъэр зэлъыта зекIуапIэхэм ящыщщ. Ауэ абы зэпищIэр къуажэхэм я закъуэкъым, атIэ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэзыщIэ социальнэ IуэхущIапIэхэр зэрепх. Мы гъуэгум къедзащ щIыналъэпсо мыхьэнэ зиIэ сымаджэщыр, къэрал IуэхущIапIэ зыбжанэ. ЦIыхухэм я узыншагъэмрэ шынагъэншагъэмрэ къызэгъэпэщынымкIэ и мыхьэнэр зэрыиным къыхэкIыу, гъуэгу ухуэныгъэр къэралым и нэIэм щIэтщ.
Гъуэгуухуэхэм зэрыжаIэмкIэ, лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ кърахьэжьа Iуэхур дызэрыт илъэсым и бжьыхьэкIэм яухыну я гугъэщ. Иджыпсту екIуэкI лэжьыгъэхэр ягъэнэхуа пIалъэм иту йокIуэкI, ухуэныгъэ технологием къигъэув мардэхэр зыри къэмынэу нэсу ягъэзащIэ.
 

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.