ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъу нэгъуэщI гуэрхэр къамыгъэсэбэпу пхъэщхьэмыщхьэхэр зезыхьэхэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм и дипломыр. 

ОрганикэмкIэ ещанэ лъэпкъ зэхьэзэхуэр я нэIэ щIэтащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым, къэралым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм, «Роскачество»-м, «Органика» фондри къадэIэпыкъуу. 
Мы гъэм екIуэкIа зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 19-м я мэкъумэш IуэхущIапIэу 23-рэ икIи абыхэм псоми яIащ къыщIагъэкI продукцэр экологие и лъэныкъуэкIэ зэрыкъабзэм щыхьэт техъуэ сертификатхэр. Зэхьэзэхуэм щытекIуар интернет-IэIэткIэ къыхахащ. Абы хэтащ цIыхуи 160-м щIигъу, а бжыгъэр хуэдипщIкIэ нэхъыбэщ япэ дыдэу ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм хэтахэм елъытауэ.
Мыри къыхэгъэщыпхъэщ: Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм жыг хадэ щызезыхьэ, мыIэрысей гъэкIыным щелэжьхэм ящыщу щIыгъэпшэр, химие пкъыгъуэ гуащIэхэр къамыгъэсэбэпу къагъэкIа пхъэщхьэмыщхьэу зэрыщытым щыхьэт техъуэ сертификатыр япэу зратауэ щытар «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэрщ. Абы иужькIэ, «Роскачество»-м абы хуитыныгъэ къритащ къыщIигъэкI и продукцэм, дамыгъэ хэхар - «Органик» псалъэр - тридзэ хъуну, ар зэрыкъабзэр къригъэлъагъуэу. 
МыдэкIэ, фигу къэдгъэкIыжынщи, апхуэдэ сертификатхэр ипэIуэкIэ республикэм и IуэхущIапIитIым - фадэхэкIым елэжьхэу «Премиум» ООО-мрэ «Эльбрус Спиритс»-мрэ - къратауэ щытащ икIи ахэр УФ-м Мэкъумэш хэзяйствэмкIэ и министерствэм и реестрым щатхащ. 
2024 гъэм фокIадэм и 1-м щегъэжьауэ «эко», «био», «зеленый» дамыгъэхэр я продукцэхэм тезыдзэну зи мурад IуэхущIапIэхэм абыхэм щыхьэт техъуэ «органика» сертификатхэр яIэн хуейщ, армырамэ, къуэдыи тезыри тралъхьэнущ.
 

НАУРЫЗЫКЪУЭ Ислъам.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.