СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ

ХоккеймкIэ Жэщ лигэм хыхьэу иджыблагъэ Сочэ къалэм щекIуэкIащ а спорт лIэужьыгъуэм дихьэххэм я 8-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Налшык» командэм абы етIуанэ увыпIэр къыщихьащ. Зэпеуэм и саугъэтхэм щIэбэн хабзэщ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 81-м я команди 198-рэ, псори зэхэту спортсмен 3900-рэ.

Жэщ лигэм и зэпеуэр къызэрырахьэжьэрэ етхуанэу зэхьэзэхуэм хэт ди хоккеистхэр, япэщIыкIэ зыхэта «50+ Кубок ЦIыкIум» хэщIыныгъэ имыIэу къыхэкIащ. Абы щызэхьэзэхуащ командэ 24-рэ. Ди лъахэгъухэр адэкIэ финалым щыIущIащ Краснодар къалэм и «Джентльмены Кубани» командэм. ЗэIущIэм и бжыгъэр 3:4-уэ ахэр къыттекIуэри, налшыкдэсхэм къалъысар дыжьын медалхэрщ.

«Налшык» хоккей командэм и капитан Адамаев Сергей ди хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм шайбэу 150-рэ абы щахудигъэкIащ икIи «Макаров Сергей и клубым» хагъэхьащ.

Ди щIалэхэр къахожаныкI

Алыджым и Луртаки къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Европэм бэнэкIэ хуитымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Къэралым и командэ къыхэхам хэту абы щыбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменищ, я ныбжькIэ илъэс 16-м щIимыгъуауэ.

Ди гуапэ зэрыхъущи, зэхьэзэхуэ гуащIэхэм пхыкIри, ди щIалищри финалым икIащ. Килограмм 38-рэ хъухэм я деж зыкъыщызыгъэлъагъуэ Бакъей Темболэт и хьэрхуэрэгъуу щыта, Украинэм и бэнакIуэ Бойкэ Владимир къызэрытекIуэн зы Iэмал иримыту 10:0-у зэIущIэр къыфIихьри, япэ увыпIэм дэкIуеящ.

СантIыкъ Мусаи кIэух зэхьэзэхуэм къыщыпэщIэта Азербайджаным и бэнакIуэ Назаров Рашид хигъэщIащ бжыгъэр 9-6-уэ икIи дыщэ медалыр абыи къихьащ. Ди щIалэр щыбанэр килограмм 52-рэ хъухэм я дежщ.

Ди жагъуэ зэрыхъущи, Елмэс Къантемыр япэ увыпIэр къихьын папщIэ кIэух зэхьэзэхуэм и къарур тIэкIу щыхурикъужакъым. ЗэIущIэм и бжыгъэр 10 - 11-у, зы балл закъуэкIэ, абы къытекIуащ ермэлы бэнакIуэ Мосесян Эхише. Абдеж щызэпеуар килограмм 68-рэ хъухэрщ.

Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и командэ къыхэхам псори зэхэту Луртаки къыщихьащ медалипщI, абы щыщу 7-р дыщэу, 3-р дыжьыну.

ТекIуауэ къагъэзэж

ТекIуэныгъэ Иным и махуэм и щIыхькIэ Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ и чемпионатрэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэрэ.

Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 50-м я спортсмен 700-м нэблагъэ икIи ахэр гуп-гупу лIэужьыгъуищкIэ зэпеуащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам цIыху 17 хэтащ. Абыхэм ящыщу Урысейм пашэныгъэр къыщахьащ Мендекеев Имранрэ Уэтэр Алихъанрэ. Ещанэ хъуащ Гулимов Станиславрэ Кашкаров Иванрэ.

Урысейм каратэмкIэ и чемпион хъуащ Федоренкэ Владислав, Бахъсэн Темырлан, Жамбей Астемыр сымэ. ЕтIуанэ хъуащ Къэрмокъуэ Русланрэ Байрамуков Рашидрэ. Ещанэ увыпIэр къахьащ Асановэ Бэла, Къэзан Рустам, Переяслов Валерэ сымэ.

Абы нэмыщI, Къэзан Рустамрэ Байрамуков Рашидрэ УФ-м спортымкIэ и мастер цIэр къыфIащащ.

Псыгуэнсу щызэпоуэ
Аруан щIыналъэм хыхьэ Псыгуэнсу къуажэм и спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ республикэм шахматымкIэ и зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм я лIыкIуэхэр. 
Удэзыхьэхыу екIуэкIа зэпеуэхэм къарикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, наIуэ къэхъуащ абы бжьыпэр щызыубыдахэр. Япэ увыпIэр къихьащ Осетие Ищхъэрэ – Аланием щыщ шахматист Назаретян Тигран, етIуанэ увыпIэр хуагъэфэщащ Ставрополь крайм къикIа Ерашенков Денис, ещанэ хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсэн Козак Александр. 
Аруан щIыналъэ администрацэм и унафэщI Ажий Валерэ, щIыналъэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым и тхьэмадэ Къуш Валерэ, Аруан, Лэскэн, Шэрэдж щIыналъэхэм я военком Багъ МуIэед сымэ зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэм, кубокхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ къадэкIуэу, саугъэт щхьэхуэхэр иратащ.

 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.