БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле. Аны озгъан айда эсеплерини юсюнден айтханда, жыйылгъан тёлеуле 610 миллион сомгъа жетгенлерин белгилегендиле. Ол а план бла белгиленнген марданы 96 процентин тутады. Кеси да былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, 10,3 процентге ёсгенди, деп билдиргендиле предприятияны пресс-службасындан.

Предприятияны башчысыны къуллугъун толтургъан Резуан Загаштоков айтханыча, районлада бёлюмлени бары да бу жаны бла иги къармашхандыла. Токну алып башхалагъа сатыучу компанияла борчларын 132,7 процентге толтургъандыла, жер-жерли, федерал эмда республикалы бюджет организацияла да 127,3, 124,8 эм 110,5 процент кёргюзтгендиле. Промышленность эмда башха предприятияла тёлеулерин тыймагъандыла, адамла да аз артыгъы бла (алгъын кезиуледе борчларыны кесегин жабып) окъуна бергендиле.

Тыйгъыч а жашау журт-коммунал сферадан чыгъады. Апрельде аллай организацияланы ток ючюн борчлары 53,5 миллион сомгъа ёсгенди. Кезиулю тёлеулени уа жаланда 43,6 проценти бериледи. Саулай айтханда, бу бёлюмню бар борчу 2,2 миллиард сомдан атлагъанды. Быйыл биринчи кварталда «Каббалкэнерго» сюдлеге 272,7 миллион сом багъасына искле жибергенди.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 16:37

ШУЁХЛУКЪНУ ТОХТАШДЫРЫРЧА - ЖЫЙЫЛЫУЛА

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъар

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.