САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады. Ма алай, кёп болмай Нальчикде 33-чю номерли орта школда 4-чю классны окъуучуларына дерс бардыргъанды.

Компанияны келечилери газны жер тюбюнден къалай чыгъарыучуларыны, ол адамланы юйлерине къалай келгенини, аны бла ишлеген приборланы хайырланыу жорукъларыны юсюнден хапарлагъандыла. Сабийле кёк отлукъну хайырлы эмда хаталы ышанларын билгендиле, аллай ийис сезилсе не зат этерге эмда къайры сёлешип билдирирге кереклисин да ангылагъандыла. Сора дагъыда газ компаниялада кимле ишлегенлерин, алада къаллай усталыкъла изленнгенин да билгендиле. Къонакъла уа ахырында аланы барына да саугъала бла эсгертиуле юлешгендиле.

Быллай дерследе сабийлеге газны, ол не бла хайырлы болгъаныны, кёк тюрсюнлю не ючюн жаныучусуну, сора дагъыда нек ийис этгенини юсюнден оюн халда хапарлайдыла. Бютюнда бек быллай отлукъ бла ишлеген приборланы хайырланыу жорукъларын ангылатадыла. Алагъа бек сакъ болургъа кереклисин айтадыла сабийлеге, тапсыз ишлегенлерин кёрселе уа, олсагъат окъуна таматалагъа неда «04» номер бла сёлешип, авариялы службагъа билдирирге чакъырадыла.

«Къоркъуусузлукъну жорукъларына сабийлени юйретиу – бизни баш борчларыбыздан бириди. Оюн халда бардырылгъан дерсле къыйматлыдыла, гитчелеге толу ангылау бередиле. Аллыбызда жай каникулла сакълайдыла, аланы кезиуюнде сабийле юйде кеслери къала туруучудула. Ол себепден къоркъуусузлукъну жорукъларын къайтарып билдиргенни хатасы боллукъ тюйюлдю. Къайда болсакъ да, «04» эм «104» номерлени унутмазгъа чакъырабыз», - дегенди компанияны башчысы Залим Вороков.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 16:37

ШУЁХЛУКЪНУ ТОХТАШДЫРЫРЧА - ЖЫЙЫЛЫУЛА

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъар

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.