ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ. Хэгъэгум и цIэкIэ екIуу утыкушхуэм зыщызыгъэлъэгъуа ныбжьыщIэхэм яхузэфIэкIащ КъэпщытакIуэ гупым хэт IэщIагъэлIхэмрэ еджагъэшхуэхэмрэ къыдахьэхын, я зэфIэкIхэм пщIэ къыхурагъэщIын.

IэщIагъэрылажьэ IэнатIэм пэрымыт ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIхэм теухуауэ къызэрагъэпэща зэхьэзэхуэр мэлыжьыхьым и 28-м щIидзэри, махуэ зыбжанэкIэ Ставрополь къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Урысейм и щIыналъэ 79-м къикIа, илъэс 12 - 18-м ит еджакIуэ 1200-м щIигъу. Зэхьэзэхуэм кърикIуахэр хэIущIыIу щащIым, текIуэныгъэр къыдэзыха ныбжьыщIэ 238-м, унэтIыныгъиблым къыхэжаныкIахэмрэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм и Дамыгъэ» саугъэтыр зыхуагъэфэщамрэ я цIэхэр къраIуащ.

«Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и хасащхьэм и тхьэмадэ Гуров Григорий зэрыжиIамкIэ, щIалэгъуалэм зэчиишхуэ ябгъэдэлъу, зэрагъапщэу нэхъыфIыр къыхахынымкIэ гугъупIэ ирагъэувэу зэфIэкIышхуэ якъуэлъу къыщIэкIащ. «Урысей еджапIэ гъатхэм» кърикIуахэр хэIущIыIу тщIын ипэ къихуэу, къыхэзгъэщыну сыхуейт мы жэрдэм дахэр Ставрополь щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и къулыкъущIапIэр мыхъуамэ, къытхузэгъэпэщыну зэрыщымытар. ЩIыпIэ къулыкъущIэхэр къызэрыткъуэувам, къыхэтлъхьэ Iуэхугъуэхэр дэхыным щыщIагъэ ямыIэу къызэрыддэIэпыкъуам и фIыгъэкIэ, зыхуэдгъэувыжа гуращэхэр къанэ щымыIэу дгъэзэщIащ. Апхуэдэу дгъэува унэтIыныгъэхэмкIэ зызыгъэлъэгъуа цIыху 238-м я къару лъагэхэр къэдгъэнэхуащ, я лэжьыгъэхэм дыхэплъэри, фIым я фIыжхэр къыхэдгъэщащ. Гран-При тыгъэ лъагэр хуэдгъэфэщащ Ставрополь щIыналъэм щыщ гупым. КъыхэжаныкIахэм, къэпщытакIуэхэм гъэщIэгъуэн дыдэ ящыхъуахэм яхэтащ Саратов икIи Челябинск щIыналъэхэм, Бытырбыху къалэм къикIа ныбжьыщIэхэр. КъызэрытлъытэмкIэ, зэхьэзэхуэхэр еджакIуэ цIыкIухэм я зэфIэкIхэр щагъэлъэщ кIыщ хъуащ, я есэныгъэхэр фIы и лъэныкъуэкIэ щыхагъахъуэ икIи я Iэзагъэр щагъэкуу щIыпIэ хьэлэмэту къыщIэкIащ. Сэ хьэкъыу си фIэщ мэхъу мы Iуэхугъуэ дахэм хэта щIалэгъуалэм я къэкIуэнур зэрыдахэр, я цIэр жыжьэ Iум къыщымыувыIэу, къэрал псор зэрыгушхуэ цIыху телъыджэхэр къазэрыхэкIынум. Зэхьэзэхуэм хэта дэтхэнэми фIы къыфхудэкIуэну си гуапэщ», – жиIащ Гуров Григорий.

ЕтIуанэу псалъэр зрата, КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт къыхигъэщащ зэпеуэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, абы щIалэгъуалэ политикэм щыщ Iуэхугъуэ зыбжанэ екIуу зэрызэфIихыр. «Къэбэрдей-Балъкъэрым дяпэкIи мыпхуэдэ зэпеуэхэм гулъытэ хэха яхуищIынущ, уеблэмэ щIэгъэкъуэн яхуэхъунущ. Дэ ди щIыналъэм зэчий хьэлэмэтхэр зыбгъэдэлъ щIалэгъуалэ куэд щопсэу, ахэр къыхэгъэщыныр, утыкум къишэныр, я зэфIэкIым гъуэгу етыныр ди хьэкъщи, тхузэфIэкI къэдгъэнэнукъым. Ди фIэщ мэхъу цIыхур дахагъэм хуэзыгъэуш сыт хуэдэ жэрдэмми гъащIэ зэриIэр, абыхэм ди щIэблэр зэраузэщIыр. Ди гуапэщ нэхъыбэкIэ фи зэфIэкIхэр щывгъэунэхун щIыпIэ дахэ куэд фихуэну, фыкъыхэпэжыкIыу, фыщытекIуэу, фи ехъулIэныгъэхэм фыщалъхуа лъахэр лъагэ ирихъуу дунейм фытетыну», – жиIащ Лу Азэмэт.

КъБР-м щыIэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и унафэщI Шыпш Аслъэн къыхигъэщащ зи лэжьыгъэ илъэгъуа, зи утыку итыкIэкIэ къыхэща дэтхэнэмкIи зэрыгушхуэр. «Дэ щIэблэ дахэ къытщIоувэ, абы зымащIэкIэ шэч къытесхьэркъым. Ахэращ дяпэкIэ дунейр зеинур, ахэр къэралым и псэуныгъэр къэкIуэну лъэхъэнэхэм зэпэщ зыщIынур. Дахагъэр, къабзагъэр, щыпкъагъэр зыхэзымыщIам пщэдейрей махуэхэм уасэ яхуищIынукъым, ар къэгъэнауэ зыхищIэнукъым. Мыпхуэдэ зэхьэзэхуэхэм щхьэж хулъэкIкIэ цIыхум къахохьэ, щхьэж и гуащIэкIэ щэнхабзэ икIи псэхупсэ хъугъуэфIыгъуэхэм хэлъхьэныгъэ хуещI – ахэр уасэ зимыIэ лъэбакъуэщи, балигъхэм къыттехуэр я нэхъ мащIэу ядэтIыгъынырщ. ФефIэкIуэну, нэхъыфIыжкIэ зывузэщIыну сынывохъуэхъу!» – жиIащ Шыпш Аслъэн.

«Урысей еджапIэ гъатхэ» II къэралпсо зэхьэзэхуэм и иужьрей пшыхьыр Ставрополь къалэм дэт Щэнхабзэмрэ спортымкIэ уардэунэм щекIуэкIащ. Абдеж къыщызэхуэсат зэпеуэм хэтахэм къакIэлъыкIуа адэ-анэхэр, егъэджакIуэхэр, унэтIакIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, къэрал къулыкъущIэхэр. Iуэхугъуэ дахэр уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэ гуп цIэрыIуэхэмрэ ягъэдахащ, фIым я фIыжу къалъытахэм утыкури хуит щыхуащIащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу зи цIэ къраIуахэм яхэтащ Жэнгъураз Евэрэ Борщев Денисрэ. Абыхэм «Театр гъуазджэ. Гуп мащIэхэр» унэтIыныгъэмкIэ япэ увыпIэр къыхуагъэфэщащ. Абыдэ Аделинэрэ Тхьэкъуахъуэ Имранрэ «Театр гъуазджэ. Эстрадэ гъэлъэгъуэныгъэ кIэщIхэр» унэтIыныгъэмкIэ етIуанэ увыпIэр къылъагъэсащ. Къуэдзокъуэ Самир «Лъэпкъ Iэмэпсымэхэр» унэтIыныгъэмкIэ етIуанэ увыпIэр къихьащ. Шурдым Миленэ «Хамэ къэрал уэрэд» унэтIыныгъэм ещанэ увыпIэр къыщылъысащ. Сэрбащ Жаннетэ «Псалъэ зэгъэпэща. Закъуэу утыкум щыпсэлъэн» унэтIыныгъэм къыщыхэжаныкIащ, абы хухэха тыгъэ щхьэхуэр къыхуагъэфэщащ.

КъэпщытакIуэ гупым цIыху 40-м щIигъу хэтащ, псори УФ-м гъуазджэмрэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ лэжьакIуэт. НыбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэм зыщагъэгъуазэу ахэр щылэжьащ Ставрополь къалэм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, щэнхабзэм епха IуэхущIапIэхэм.

«Урысей еджапIэ гъатхэ» II къэралпсо зэхьэзэхуэм егъэкIуэкIынымкIэ жэрдэмыр къыхэзылъхьа «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм», Ставрополь щIыналъэм и Правительствэм, Урысей щIалэгъуалэм я Зэгухьэныгъэм, Кавказ Ищхъэрэ къэрал университетым Iуэхур къайхъулIауэ, етIанэгъи зэхыхьэн хуейуэ къалъытащ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.