Казбек Коков Лескен районда хал бла шагъырейленнгенди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Лескен районнга иш бла баргъанды. Республиканы таматасы къырал программаны чеклеринде Аргудан элде ишленнген 160 жери болгъан жангы сабий садха къарагъанды. Мекям хайырланыугъа берилгенди эм сентябрьде мында юйренирик биринчи къауумну сакълайды. Школгъа дери билим бериу махкемени ачылыуу элде отузгъа жууукъ къошакъ ишчи жерле къуралырча онгду.
Экинчи Лескен элде Казбек Коков жер-жерли Маданият юйню тынгылы ремонтуна эс бёлгенди, аны 400 жери барды. Тозурагъаны ючюн ол он жылдан артыкъ заманны жабылгъанлай тургъанды. Кружокланы бла асламлы тюбешиулени журтну орта билим берген школуну мурдорунда къураргъа тюшгенди. Объектни реконструкциясы, деп ышандыргъандыла район властьла, быйылны ахырына тындырыллыкъды. Материал-техника къолайлыкъны эм сахнаны тапландырыугъа солуу заманны ётдюрюучю махкемеге федерал бюджетден къошакъ ырысхы бёлюннгенди.
КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан иш бла барыууну чегинде Ерокко элде А.Я. Масаев атлы орта школда да болгъанды. Мектеп «Билим бериуню айныуу» федерал программагъа къошулгъаны себепли бусагъатда спортзалыны ремонту этиле турады. Проектге кёре, отоуланы ичлерин тапландырыу ишле, душ эм тешиниучю жерлени игилендириу, терезелени алышындырыу да боллукъду, жылыу эм ток бла жалчытыу системала да жангыртыллыкъдыла. Окъуу жылны башланырына битеу жумушла ахырларына жетдирилликдиле.
Ызы бла тамата Озрек элни Маданият юйюн жокълагъанды, аны къурулушу 2002 жылда башланнганды, алай бир кесекден тохтатылып къалгъанды. Эки къатлы махкемеде 1200 квадрат метрде 400 жерли концерт залдан сора да, китапхана, музей комплекс, бусагъат заманны излемлерине келишген компьютер ара къураргъа умут барды. Муниципалитетни оноучуларына профильли министерствола бла бирге мекямны къурулушу жангыдан башланырча онгланы тинтирге буйрукъла берилгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: