Гу зылъытапхъэхэр яубзыху.

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Лыхь Аслъэн лэжьыгъэ IуэхукIэ яхуэзащ щIыналъэ Жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм (ОНК) и тхьэмадэ Бэрсэдж Анатолэрэ УФСИН-м и деж щыIэ Жылагъуэ советым и унафэщIым и къуэдзэ Сасыкъ Анзоррэ. Абы хэтащ УФСИН-м и унафэщIым УИС-м цIыхум и хуитыныгъэхэр зэрыщагъэзащIэм кIэлъып­лъынымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Текаевэ Ритэ. КъБР-м щыIэ Жылагъуэ-кIэлъыплъа­кIуэ комиссэм и унафэщI Бэрсэдж Анатолэ.
ЗэIущIэм къыщыхагъэщащ УФСИН-м и IуэхущапIэхэм щыкIуэкIэ ерыскъыхэкIкIэ, щыгъынкIэ, медицинэ и лъэныкъуэкIэ къызэрызэгъэпэщам, апхуэдэуи я пэшхэм я къабзагъэм, коммунально-бытовой щы­тыкIэм гулъытэ хэха зэрыхуащIар. ­УФСИН-мрэ ОНК-мрэ зэрызэдэлажьэм теухуа я IуэхуеплъыкIэхэмкIэ зэдэгуашэри, адэкIэ гулъытэ нэхъ зыхуэщIыпхъэхэр яубзыхуащ.
Къыхэдгъэщынщи, зэIущIэр щекIуэкIым «линэ занщIэр» лэжьащ икIи цIыхухэм Iэмал яIащ телефон зэпыщIэныгъэкIэ Iуэхум хэт дэтхэнэми упщIэхэр иратыну.
ЗэIущIэр щиухым Управленэм и уна­фэщIым хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ я лэжьыгъэм къыщыкъуэкI гугъехьхэр зэгъу­сэу зэфIэхынымкIэ узэщIауэ зэрызэ­дэлажьэм папщIэ.

УАРДЭ Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.