ТхьэмыщкIагъэ къызылъыса цIыхухэм и чэзум ядэIэпыкъун

КъБР-м и Правительс­т­вэм щекIуэкIа зэIущIэм и гугъу щащIащ бадзэуэ­гъуэм и 30-м къыкъуэуа жьап­щэшхуэм и зэранкIэ, республикэм и щIыналъэхэу Прохладнэм хы-хьэ жы­лагъуэхэм ящыщу 7-мрэ Дзэлыкъуэм хиу­быдэ къуажи 4-мрэ къы­щыхъуа зэхэкъутэныгъэхэр зэман кIэщIым ­къриубыдэу гъэзэкIуэ­жы-нымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм. Зи гугъу тщIы районхэм я администрацэхэм я уна­фэщIхэр, Iуэхур зэпха ­министерствэ, ведомствэ зыб­жанэм я тхьэмадэхэр щызэрихьэлIа зэхыхьэр къызэIуихащ Къэбэрдей­-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

- Дыкъэзыухъуреихь дунейр иужьрей илъэсхэм кIуэ пэтми нэхъ хуабэ зэрыхъум къишэ къэхъукъащIэхэм, ди жагъуэ зэры­хъунщи, ящыщщ дыгъуасэрей жьапщэшхуэм, язы­ныкъуэхэм деж уэшхи уэи зыщIэтам, къытхуихьа тхьэ­мыщ­кIагъэхэр. Хъыбар къы­зэрыдагъэщIамкIэ, зэхэкъу­тэныгъэ ин дыдэхэр къы­щыхъуащ ди республикэм и жылагъуэ зыбжанэм. Жьым курыт еджапIэу тIум, сабий саду 3-м, щэнхабзэмкIэ унэ зыбжанэм, унагъуэу куэ­дыкIейм я унащхьэхэр трихащ, зэхифыщIащ, электрокIапсэхэр зыпыщIа пкъохэр щIыпIэ куэдым къыщи­- гъэ­уащ, языныкъуэхэм деж газ зрикIуэ бжьамийхэр щызэпитхъащ, - щыжиIащ КIуэкIуэ Юрий и пэублэ ­псалъэм.
КъызэрымыкIуэ щытыкIэр гъэзэкIуэжыным ехьэлIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зыхуэдэм и гугъу ящIащ ­УФ-м и МЧС-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и ­къудамэм и Iэтащхьэ Надёжин Михаил, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ ­къуэдзэ - республикэм мэ­къумэш хозяйствэмкIэ и ­министр Говоров Сергей, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ - инфраструктурэмрэ бжыгъэ­хэр зи лъабжьэ зыу­жьы­ны­гъэмкIэ министр Бэлэто-къуэ Владимир, «Налшык-газпром щIыналъэ зэхуаку газ» ООО-м и тхьэмадэ Цып­лухин Александр, «Кавказ Ищхъэрэм и МРСК» - «Къэббалъкъэнерго» ПАО-м и уна­фэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Егъэн Албэч сымэ, нэгъуэщIхэми.
Республикэм и Iэтащхьэм зэIущIэм къыщызэхуэсахэм гу лъаригъэтащ зэгъэз­э­кIуэ­жыныгъэ лэжьыгъэхэр езыгъэкIуэкI цIыхухэр сыт и лъэ­ныкъуэкIи сакъын, ток зрикIуэ кIапсэу щIым лъэIэсахэм, ныкъуэкъауэу къэна жы­гышхуэхэм къапэкIухьын зэрыхуейм, нэгъуэщIхэми.
- КъэхъукъащIэ шына­гъуэм къыздихьа зэхэ­къутэныгъэхэм я инагъыр зыхуэдэр сыт и лъэны­къуэ­кIи зэпэлъытыпхъэщ, тхьэ­мыщкIагъэ къызылъыса цIыхухэм и чэзум дадэ­Iэ­пыкъуфын хуэдэу. Япэу зы­зыщIэдгъэкъуапхъэхэм ящыщщ жьапщэм зи унащхьэ трихахэр, зи псэуалъэ зэхикъутахэр, электричествэ зэмыкIуэлIэжрэ газын-шэу къигъэнахэр. Властым и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэ-хэм ди къалэнщ зи гугъу сщIы Iуэхухэр Iэмал зэ­риIэкIэ ­ нэхъ псынщIэу зэ­фIэгъэ­кIыныр, - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Юрий.
КъБР-м и Премьер-ми­нистр Мусуков Алий зэрыжиIамкIэ, щIыпIэ псоми ток кIапсэхэр щызэпащIэжащ, жылагъуэхэм газыр щызэбгрызыгъэкI бжьамийхэр зэ­ра­гъэпэщыжащ.

 

КЪУМАХУЭ Аслъэн

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто