Лъэпкъыр зэпызыщIэж махуэ

Хэкум къэзыгъэзэжахэм я махуэр               екIуу щагъэлъэпIащ Налшык къалэ. Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм и         жэрдэмкIэ, КъБР-м къэзыгъэзэжахэр «Трек» шхапIэм щызэхуашэсри, дахэу зэбгъэдэсащ, лъэпкъым и гугъуехьхэм, хэхэсхэм я щыIэкIэ-псэукIэм, зи адэжь щIыналъэм къэкIуэжахэр хэкужь гъащIэм зэрыхэзэгъэжым, хамэщI исхэм я гурыгъу-гурыщIэхэм, нэгъуэщIхэми теп­сэ­лъыхьащ. ЗэIущIэм хэтащ КъАХ-м и ­район, къалэ хасэхэм я тхьэмадэхэри.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ­Сэхъурокъуэ Хьэутий жиIащ нобэкIэ къапщ­тэмэ, Адыгэ Республикэм цIыху мини 2, Къэрэшей-Шэрджэсым - 52-рэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым цIыху мини 3-м щIигъу къызэритIысхьэжар, абыхэм псэун Iуэху зэрызэрахуэр, зыхуэныкъуэхэмкIэ зыщIа­гъэ­къуэну зэрыхьэзырыр, къэхъуапсэ щы­Iэмэ, къэкIуэжынымкIэ сэбэп зэрыхъунур.
КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Къэбэрдей  Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд сымэ махуэшхуэмкIэ ехъуэ­хъуащ хэхэсу къэхъуауэ нобэ зи хэку зыгъуэтыжахэм. Я къуэшхэм яхуэгъэза псалъэ гуапэ-хэр жаIащ къэIэпхъуэжахэм ящыщ нэхъыжьыфIхэу Абей Шухьэиб, Хъуажь ­Фа­хъри, Къущхьэ Нэдим сымэ, нэгъуэщI-хэми. Псори зыщIэхъуэпсри я псалъэ-хэм къыхагъэщари зыщ - дэни щыпсэу адыгэхэр зэрыгъуэтыжауэ, зэрыубыдыжауэ тлъа­гъунырщ.
Пшыхьыр ягъэдэхащ КъБР-м и уэрэ­джыIакIуэ пажэхэу Хьэрэдурэ Динэ, Шал Хъусен, Бэч Азэмэт, Беслъэней Ренатэ сымэ икIи джэгу дахэ зэхашащ.
А махуэ дыдэм ДАХ-м къыбгъэдэкI, Iэ­фIыкIэхэмкIэ узэда Iэнэхэр ягъэуври, саугъэтхэмкIэ яхуэупсащ  Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Осетие Ищхъэрэ - Аланием къикIауэ иджыпсту хэкум зыщы­зыгъэпсэху ныбжьыщIэ 80-м щIигъум.

 

НэщIэпыджэ Замирэ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.