Жарыкъландырыу ишге - аслам эс.

РФ-ни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясы районланы администрацияларында, школлада, башха учреждениялада ангылатыу ишни дайым тамамлайды. Аны чеклеринде «тёгерек столла», билим бериу лекторийле, консультация, информация эм жарыкъландырыу семинарла къураладыла. Кезиулю ангылатыу иш Къашхатауну шахар администрациясында бардырылгъанды, аны управленияны ишчилери Атабайланы Амина бла Геляланы Фатима ётдюргендиле.
Ала жыйылгъанлагъа фондну бёлюмю къаллай иш толтургъаныны, районда жашагъанла неге эс бурургъа керек болгъанларын айтхандыла. Энчи магъана «2019 жылда пенсияны тёлеуню жангы жорукълары» деген докладны тинтиуге берилгенди. Сора управленияны специалистлери телефонланы юслери бла фондну электрон сервислеринде жумушларын къалай тамамларгъа боллугъун юйретгендиле. Администрацияны информация къангасына салырча ангылатыу материалла да юлешиннгендиле.
Эсгертиу: жарыкъландырыу иш РФ-ни Урунуу эм социальный къорууланыу министерствосуну эм Пенсия фондну башламчылыкълары бла 2016 жылдан бери бардырылады, аны мураты адамланы пенсия билимликлерин ёсдюрюудю.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.