Садикледен къытлыкъ сынамазча.

Прохладна районда Солдатская станицада эмда Прималкинское элде биришер сабий садикни къурулушу эбине жетдириле турады. Райондан билдиргенлерича, ишле «Къабарты-Малкъарда билим бериуню айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде бардырыладыла. Бу программаны хайыры бла жер-жерледе сабий садикледен къытлыкъдан къутулургъа умут этиледи.
Проектге кёре, Прималкинское элде объектни уллулугъу 534 квадрат метр боллукъду. Ол аны къатында школгъа узун отоу ишленип къошуллукъду. Садикге, эки къауумгъа бёлюнюп, жыйырмашар сабий жюрюрюкдю. Анда медицина эмда методика кабинетле, спорт бла кюреширча зал да боллукъду. Экинчи элде ишлене тургъан мекямда да аллай онгла къураллыкъдыла.
Саулай айтханда, объектлени хар бирине 26,8 миллион сом къоратыллыкъды. Ахчаны аслам кесеги (24,9 эмда 25 миллион) къыралны бюджетинден берилгенди, къалгъанын а республика къошханды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.