Шуёхлукъ эмда ариу ниетле туудургъан, жангы амаллагъа жол ачхан майдан.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Пятигорскда Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» 10-чу форумуна къатышханла бла тюбешгенди эмда миллет культураланы СКФО-ну кюнюню чеклеринде бардырылгъан фестивалыны ачылыуунда сёлешгенди. Ол къууанчха дагъыда Россейни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников, округну регионларыны башчылары къатышхандыла.
Жаш адамла къонакъланы лагерь бла шагъырейлендиргендиле, СКФО-ну субъектлерини къошларына элтгендиле, федерал ахчагъа тийишли болургъа боллукъ проектлени юслеринден билдиргендиле, социал жумушланы тамамлауну юсюнден оюмларын айтхандыла.
Казбек Коков «Тенг халда сёлешиу» деген форматда  Къабарты-Малкъарны форумда келечилери бла ушакъ этгенди, волонтёрлукъ иш, туризм, гитче халкъланы адет-тёрелерин сакълау, регионда кадрла сайлау, жаш тёлю театрла бла проектле жарашдырыучу араланы къурау бла байламлы болгъан соруулагъа жууапла бергенди. Анга республиканы оноучусуну биринчи иши къаллай болгъаныны эмда ишчи заманы къалай къуралгъаныны юсюнден соруугъа жууапларгъа да тюшгенди. Ахырында жаш адамла Казбек Коковну «машукчуланы» къымылдауларына къошулургъа чакъыргъандыла.
-«Машук» - Шимал Кавказны фахмулу эмда алгъа талпыннган жаш адамлары жыйылгъан тёрели майданды, башламчылыкъла, шуёхлукъ эмда огъурлу ниетле бирикдирилген эмда жангы амаллагъа жол ачылгъан жерди. Бизни тутуругъубуз, умутландыргъан кючюбюз да сизсиз. Жашауугъуз бир бирге хурмет этиуден, жарыкълыкъдан, тазалыкъдан, жылыулукъдан толлугъуна ишексизме,-деп, КъМР-ни оноучусу форумгъа къатышханлагъа алгъыш этгенди, муратларына жетерлерин тежегенди.
СКФО-ну кюню Шимал Кавказны республикаларыны бла крайларыны жыр-тепсеу коллективлерини концерти бла бошалгъанды.
«Машук-2019» СКФО-дан бла Россейни башха регионларындан, жууукъдагъы тыш къыралладан да юч мингден артыкъ жашны бла къызны жыйгъанды. Къабарты-Малкъардан ары 220 социал проектни элтгендиле. Форумну фондуну битеу ёлчеми быйыл 85 миллион сомдан асламды. Проектлени жашауда бардырыргъа грант болушлукъ 300 минг сомдан 2 миллион 500 минг сомгъа дери жетеди.
Форумну къурагъанла анга къатышханлагъа уллу билим бериу, маданият эмда спорт программа жарашдыргъандыла. Анга кёре къыралыбызны белгили экспертлери, Шимал-Кавказ федерал округну иш бериучюлери да чакъырыллыкъдыла, мастер-классла, конкурсла, эришиуле да бардырыллыкъдыла.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс

01.10.2022 - 10:30

«АДАМ ИГИ КЁРМЕЙ БАШЛАГЪАНЛАЙ, МЫЧЫМАЙ ВРАЧХА ЖЕТЕРГЕ ТИЙИШЛИДИ»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла.

01.10.2022 - 09:35

УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди.

30.09.2022 - 10:30

Туберкулёзну жайылыууна къажау мадарла сюзюлгендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.