Шуёхлукъ эмда ариу ниетле туудургъан, жангы амаллагъа жол ачхан майдан.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Пятигорскда Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» 10-чу форумуна къатышханла бла тюбешгенди эмда миллет культураланы СКФО-ну кюнюню чеклеринде бардырылгъан фестивалыны ачылыуунда сёлешгенди. Ол къууанчха дагъыда Россейни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников, округну регионларыны башчылары къатышхандыла.
Жаш адамла къонакъланы лагерь бла шагъырейлендиргендиле, СКФО-ну субъектлерини къошларына элтгендиле, федерал ахчагъа тийишли болургъа боллукъ проектлени юслеринден билдиргендиле, социал жумушланы тамамлауну юсюнден оюмларын айтхандыла.
Казбек Коков «Тенг халда сёлешиу» деген форматда  Къабарты-Малкъарны форумда келечилери бла ушакъ этгенди, волонтёрлукъ иш, туризм, гитче халкъланы адет-тёрелерин сакълау, регионда кадрла сайлау, жаш тёлю театрла бла проектле жарашдырыучу араланы къурау бла байламлы болгъан соруулагъа жууапла бергенди. Анга республиканы оноучусуну биринчи иши къаллай болгъаныны эмда ишчи заманы къалай къуралгъаныны юсюнден соруугъа жууапларгъа да тюшгенди. Ахырында жаш адамла Казбек Коковну «машукчуланы» къымылдауларына къошулургъа чакъыргъандыла.
-«Машук» - Шимал Кавказны фахмулу эмда алгъа талпыннган жаш адамлары жыйылгъан тёрели майданды, башламчылыкъла, шуёхлукъ эмда огъурлу ниетле бирикдирилген эмда жангы амаллагъа жол ачылгъан жерди. Бизни тутуругъубуз, умутландыргъан кючюбюз да сизсиз. Жашауугъуз бир бирге хурмет этиуден, жарыкълыкъдан, тазалыкъдан, жылыулукъдан толлугъуна ишексизме,-деп, КъМР-ни оноучусу форумгъа къатышханлагъа алгъыш этгенди, муратларына жетерлерин тежегенди.
СКФО-ну кюню Шимал Кавказны республикаларыны бла крайларыны жыр-тепсеу коллективлерини концерти бла бошалгъанды.
«Машук-2019» СКФО-дан бла Россейни башха регионларындан, жууукъдагъы тыш къыралладан да юч мингден артыкъ жашны бла къызны жыйгъанды. Къабарты-Малкъардан ары 220 социал проектни элтгендиле. Форумну фондуну битеу ёлчеми быйыл 85 миллион сомдан асламды. Проектлени жашауда бардырыргъа грант болушлукъ 300 минг сомдан 2 миллион 500 минг сомгъа дери жетеди.
Форумну къурагъанла анга къатышханлагъа уллу билим бериу, маданият эмда спорт программа жарашдыргъандыла. Анга кёре къыралыбызны белгили экспертлери, Шимал-Кавказ федерал округну иш бериучюлери да чакъырыллыкъдыла, мастер-классла, конкурсла, эришиуле да бардырыллыкъдыла.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.