Жаш алимлерибизге — сыйлы грантла.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Россей Федерацияны Президентини грантларына тийишли болгъан жаш алимлеге шагъатлыкъ къагъытланы къууанчлы халда бергенди. Федерал конкурсда хорлагъанланы араларында Атласкиров Альберт, Уяналаны Халимат, Гузиланы Лейля, Залина Яхутлова да бардыла. Аланы проектлери шёндюгю заманда жаш тёлюню ёмюрден бери да бек сыйлыгъа саналып келген хазналаны багъаларгъа юйретиуге, социал-экономика айныуну жангы архитектурасын жарашдырыугъа, белгили илму школланы бла вузланы мурдорунда инновация кластерле къураугъа, СКФО-ну жеринде регионну бир-бир промышленность предприятияларын бирикдириуге жораланыпдыла. -Арт жыллада республиканы жаш алимлери былай уллу даражада биринчи кере саугъаланадыла. Биз сизни бла ёхтемленебиз! Иш кёллюлюгюгюз, алгъа таукел атлагъаныгъыз, тирилигигиз ючюн да ыспас этеме. Сиз, фахмулу жаш алимлеча, атыгъызны айтдыргъаныгъыз бла къалмай, Къабарты-Малкъарны илму учрежденияларыны сыйларын да кётюресиз,-деп чертгенди Казбек Коков. РАН-ны Къабарты-Малкъар илму арасыны эмда КъМКъУ-ну жаш алимлерин РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну атындан КъМР-ни баш федерал инспектору Евгений Ткачёв да алгъышлагъанды, алагъа жангы жетишимле бла хорламла тежегенди. Тюбешиуню кезиуюнде илмуну айнытыуну, ол бёлюмде ишлегенлеге къырал болушлукъну, алагъа хунерликлерин ачыкъларгъа эмда аны къыралгъа бла республикагъа жаратыргъа онгла къурауну юсюнден сёлешиннгенди. Алимле республиканы оноучусуна бюгюнлюкде къаллай тинтиуле бла кюрешгенлерини юсюнден айтхандыла, аланы даражаларын кётюргени ючюн жюрек ыразылыкъларын билдиргендиле, регион властьланы алагъа эс бургъанлары аланы мындан ары да бютюн уллу жетишимлеге, социал-экономика борчланы толтурууда бирге ишлерге кёллендиргенин чертгендиле. Шагъатлыкъ къагъытланы бериуге аталгъан къууанчха КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Грант Мовсисян, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Ауес Кумыков, КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудов, РАН-ны Къабарты-Малкъар илму арасыны директоруну къуллугъун толтургъан Залимхан Нагоев да къатышхандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.