КIуэкIуэ Казбек «Мэшыкъуэ-2019» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэм хэтхэм яхуозэ.

КIуэкIуэ Казбек Пятигорск къалэм щахуэзащ «Мэшыкъуэ-2019» XX Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхы­хьэшхуэм хэтхэм икIи Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща лъэпкъ щэнхабзэ фестивалыр къы­щы­зэIуахым къэпсэлъащ. ГуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матов­ников Александр, округым хиубыдэ щIыналъэхэм я уна­фэщIхэр.
ЩIалэгъуалэм хьэщIэхэр лагерым къыщрашэкIащ икIи федеральнэ ахъшэ хухахыну зыщыгугъ проектхэм щыгъуазэ ящIащ, социаль­нэ къалэн щхьэхуэхэр дэгъэкIынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэу къалъытэм тепсэлъы­хьащ.
КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр КъБР-м икIа щIалэ­хэмрэ хъыджэбзхэмрэ ­щхьэ­хуэу яхуэзащ, доброво­лец­хэм я зэщIэхъееныгъэм, туризмэм зегъэужьыным, лъэпкъ мыинхэм я щэнхабзэр хъумэным, щIалэгъуалэ театрхэр, проектхэр щагъэхьэзыр центрхэр къызэгъэпэщыным теухуауэ ахэр зыщIэупщIахэм я жэуапхэр яритащ.
«Мэшыкъуэ» зэхыхьэш­хуэр Кавказ Ищхъэрэм нэхъ зэфIэкI зыбгъэдэлъ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ щы­зэхуэзэ щIыпIэ, иджырей гупсысэхэмрэ мурадхэмрэ щызэщIагъэуIуэ, ныбжьэ­гъу­гъэмрэ мурадыфIхэмрэ къыщежьэ щIыпIэ хъуащ. Фэращ дэ ди щIэгъэкъуэнри ди плъапIэри. Фи гъащIэр дахагъэкIэ, къабзагъэкIэ, зэху­щытыкIэ тэмэмхэмкIэ гъэн­щIауэ зэрекIуэкIынум шэч къытесхьэркъым», - къы­хигъэщхьэхукIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм икIи зэIущIэшхуэм хэтхэм ехъулIэныгъэхэр къахьыну, къарурэ ерыщагърэ яхэлъыну, я мурадхэм емызэшыжу хуэ­кIуэну ехъуэхъуащ.
Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и махуэр яухащ Кавказ ищхъэрэм и щIыналъэхэм я творческэ гупхэм я концерткIэ.
«Мэшыкъуэ-2019» зэхы­хьэшхуэм мы гъэм къыщы­зэхуэсащ кавказ ищхъэрэ федеральнэ округым, урысейм и нэ­гъуэщI щIыналъэхэм, ди ­гъунэгъу къэралхэм я щIалэрэ хъыджэбзу мини 3-м щIигъу. КъБР-м абы къыщыхилъхьащ социальнэ жэрдэму 220-рэ. ЗэIущIэм и фондыр сом мелуан 85-м щIегъу. Дэтхэнэ проект нэхъыфIри гъэзэ­щIэным трагъэкIуэдэн папщIэ хухахыну грантхэр сом 300000-м щегъэжьауэ сом 2500000-м нэсу щытынущ.
«Мэшыкъуэ-2019»-м и къы­зэгъэпэщакIуэхэм къэ­ра­лым и эксперт цIэрыIуэ­хэмрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым лэжьапIэ щызытхэмрэ хэту егъэ­джэ­ны­гъэ, щэнхабзэ, спорт программэ хьэлэмэтхэр ягъэ­хьэзыращ. Зэхуэсыгъуищыр ирагъэкIуэкIынущ «Зи IэщIагъэм хуэIэзэ цIыхухэр», «Жы­­джэрагъ зыхэлъ цIыхубэ», «Сэ сыпашэщ» къы­хуеджэныгъэхэм щIэту.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.