КъБР-м и еджагъэшхуэ ныбжьыщIэхэм ират УФ-м и Президентым и грантхэр къыIахыну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ щыхьэт тхылъхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щаритащ УФ-м и Президентым и грантхэр къыIахыну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ щы­хьэт тхылъхэр
Федеральнэ зэпеуэм щытекIуахэм ящыщщ Атлъэсчыр Альберт, Уянаевэ Хьэлимэт, Гузиевэ Лейлэ, ЕхъулIэ Залинэ сымэ. Абыхэм я проектхэр теухуащ глобализацэм и лъэхъэнэм щIалэгъуалэм я плъапIэ нэхъыщхьэхэр убзыхуным, социально-экономикэ зыужьыныгъэм, щIэ­ныгъэ школхэмрэ вузхэмрэ щызэтеувэ инновацэ кластерхэм я иджырей архитектурэм, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэм щылажьэ промыш­леннэ предприятэ инхэм я зэгухьэныгъэ къызэгъэпэщыным.
«Иужьрей илъэсхэм къриубыдэу республикэм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм мыпхуэдэ ехъулIэныгъэ иджы япэу къахьауэ аращ. Абы дэ хуабжьу дыщогуфIыкI. ФIыщIэ фхузощI жыджэрагъ зэ­рыфхэлъым, фызыхуежьа Iуэхур и кIэм нэвгъэсыну фызэрыхущIэкъум папщIэ. Фэ щIэныгъэлI ныбжьыщIэм и статусыр къызэрыфIэтым къыщымынэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ IуэхущIапIэхэм я статусми хывогъахъуэ», - жиIащ КIуэкIуэ К. В.
УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александр и цIэкIэ КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачев Александр Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэ­ныгъэ центрымрэ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-рэ я щIэныгъэ лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIэныгъэм зегъэужьынымкIэ Iуэху нэхъыщхьэхэм, IэнатIэм и лэжьакIуэхэм къэрал дэIэ­пыкъу­ныгъэ зэрыратым, щIалэгъуалэм я зэфIэкIыр нэсу къагъэлъэгъуэфын папщIэ зыхуеину Iэмалхэр зэрызэтрагъэувэм.
ЩIэныгъэм и лэжьакIуэхэм республикэм и унафэщIым хуаIуэтащ езыхэм ирагъэкIуэкI къэхутэныгъэхэр зыхуэунэтIар икIи абыхэм зэпымыууэ зэрадэIэпыкъум папщIэ фIыщIэ хуащIащ. Къэпсэлъахэм къыхагъэщхьэхукIащ щIыналъэм и уна­фэщIхэм я гулъытэм абыхэм я лъэр зэрыщIигъэкIыр, социально-экономикэ къалэн нэхъыщхьэхэр дэгъэкIыным зэ­рытригъэгушхуэр.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мовсисян Г. О., КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министр Къумыкъу I. М., Бэр­бэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Ю. Къ., Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Нэгъуей З. Б. сымэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.