Къапэщытыр мащIэкъым

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэкIащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуам щыхэплъэжа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и унафэщI, Урысей Федера­-цэм щIыхь зиIэ и артист Балъкъыз ­Валерэ.

ЗэIущIэр Iуэху гуапэкIэ къызэIуахащ. КъБР-м щыIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэзащIэ полицэм и полковник Мамхэгъ Назир Урысей МВД-м пщэрылъ къыщащIа къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ къазэ­рыдэIэпыкъуам папщIэ «За содействие МВД» бгъэхэIу дамыгъэмрэ «300 лет российской полиции» фэеплъ юбилей медалымрэ иритащ Урысей Федерацэм и Президентым и деж ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъумкIэ щыIэ Урысей академием и профессор Ащхъуэт ­Анзор Мухьэмэд и къуэм.
АдэкIэ Мамхэгъ Назир зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ 2018 гъэм и мазихым я лэжьыгъэм кърикIуам, ещанэ мазищым къапэщыт къалэнхэм.
ЗэIущIэм щыхэплъащ щIэпхъаджагъэхэр сэтей къэщIынымкIэ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, хабзэр къызэпауду наркотикхэкIхэр емыгъэщэным, гъуэгум щызекIуэхэм я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ яхъумэным ехьэ­лIауэ къагъэсэбэп Iэмалхэм.
ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэху псоми теухуа унафэхэр къащтащ.

 

УЭРДОКЪУЭ Женя

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.

24.06.2024 - 15:40

ДЫГЪЭПС ГУАЩIЭМ И ЗЭРАНЫН

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ IуэхущIапIэм дыщегъэгъуазэ дыгъэпс гуащIэм къыхэкI щIыфэ лышхым узэрыпэщIэтыну Iэмалхэм.

24.06.2024 - 14:30

ЕДЖАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭ КЪЭБУХЫНЫМ И МЫХЬЭНЭР

Социальнэ къэхутэныгъэхэр иригъэкIуэкIыу «Вебер» компанием иджыблагъэ зригъэщIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыным, ар уиIэным цIыхум мыхьэнэуэ иратыр зыхуэдэр.

23.06.2024 - 10:01

ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ И ЛЪАГАПIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт гъащIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру икIи лъэщу къыхыхьахэм ящыщщ адыгэ щIалэщIэ, бэнакIуэ ахъырзэман Шэрий Иналбэч.

23.06.2024 - 09:03

КЪУПЩХЬЭЛЪАПЩХЬЭМ И ЗЭХЭЛЪЫКIЭР

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ».