Къапэщытыр мащIэкъым

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэкIащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуам щыхэплъэжа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и унафэщI, Урысей Федера­-цэм щIыхь зиIэ и артист Балъкъыз ­Валерэ.

ЗэIущIэр Iуэху гуапэкIэ къызэIуахащ. КъБР-м щыIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэзащIэ полицэм и полковник Мамхэгъ Назир Урысей МВД-м пщэрылъ къыщащIа къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ къазэ­рыдэIэпыкъуам папщIэ «За содействие МВД» бгъэхэIу дамыгъэмрэ «300 лет российской полиции» фэеплъ юбилей медалымрэ иритащ Урысей Федерацэм и Президентым и деж ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъумкIэ щыIэ Урысей академием и профессор Ащхъуэт ­Анзор Мухьэмэд и къуэм.
АдэкIэ Мамхэгъ Назир зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ 2018 гъэм и мазихым я лэжьыгъэм кърикIуам, ещанэ мазищым къапэщыт къалэнхэм.
ЗэIущIэм щыхэплъащ щIэпхъаджагъэхэр сэтей къэщIынымкIэ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, хабзэр къызэпауду наркотикхэкIхэр емыгъэщэным, гъуэгум щызекIуэхэм я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ яхъумэным ехьэ­лIауэ къагъэсэбэп Iэмалхэм.
ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэху псоми теухуа унафэхэр къащтащ.

 

УЭРДОКЪУЭ Женя

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто