Айырмалыла «Россети» компаниягъа алынырыкъдыла.

«Машук» жаш тёлю форумгъа тири къатышхан, жетишимли жаш адамлагъа «Россети» компанияда ишге орналыргъа амал берилликди, деп билдиргендиле аны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.
Электросеть компания Шимал-Кавказ федерал округда иш бла тынгылы жалчытханланы санына киреди. Бу жаны бла аны даражасы бийикди дерчады. Жаш тёлю форумда энергетика сферада проектлерин жетишимли къоруулагъанланы анда стажировкагъа алыргъа дейдиле. Эксперт комиссия юч сменде экишер хорлагъанны айырып, алагъа быллай амал берликди. Жаш адамла стажировкада кеслерин билимли, хунерли, тири болгъанларын кёргюзтселе, ызы бла аланы ишге аллыкъдыла.
Компания бу форумну баш партнёрларыны санына киреди. Аны анда энчи бёлюмю боллукъду. Жаш тёлюню анда тюрлю-тюрлю викториналагъа, эришиулеге, квестлеге эмда башха ишлеге къатышыргъа чакъырлыкъдыла.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.