КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэм дэщIыгъуу КIуэкIуэ Казбек топсэлъыхь щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­республикэм и Правительствэм и уна­фэщIхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ ­щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым къихь хъерым хэгъэхъуэ­ным теухуауэ.
Зыужьыныгъэ гуэрхэр щыIэ пэтми, зэIущIэм къызэрыщыхагъэщамкIэ, от­рас­лым щыщыIэ щытыкIэмрэ унафэ тещIыхьыкIэмрэ зэхъуэкIыныгъэ куухэр ­хуейщ.
«Налшык Курорт» предприятэ пашэм хыхьэ IуэхущIапIэ зыбжанэр иджыпсту къагъэув мардэхэм къезэгъыркъым, абыхэм яIэ Iэмалхэр нэсу къагъэсэбэпыркъым, щIыналъэм зегъэужьынымкIэ зыуэ щыт бгъэдыхьэкIэ щыIэкъым.
ФIагъ лъагэ зиIэ турист, санаторэ-­курорт кластер къызэгъэпэща хъун ­папщIэ материально-техникэ лъаб­- жьэр ­къэгъэщIэрэщIэжыпхъэщ, къэ­рал-щхьэ­закъуэ зэдэлэжьэныгъэм и программэм тету инфраструктурэм и нобэрей объектхэр ухуэнымкIэ проектхэмрэ программэхэмрэ гъэзэщIэным хуэунэтIауэ.
ХуащIэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъыр къэпщытэныр, республикэр турист рынокым щыгъэкIуэтэныр, эко-, агротуризмэм и унэтIыныгъэщIэхэм зегъэужьыныр зэман гъунэгъум япэ игъэщыпхъэщ.
КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министрествэм, абы и лэжьыгъэр зыунэтI вице-премьерхэм пщэрылъ щащIащ санаторэ-курорт секторым хыхьэ предприятэ пашэхэм я финанс Iуэхухэр зэфIэгъэувэжыным, ахъшэ къыхэзылъхьэнухэр къы­зэрыдахьэхыным, щыIэ планхэмрэ проектхэмрэ къэгъэщIэрэщIэжауэ ахэр гъэзэщIа хъун папщIэ мылъку щхьэхуэ кърашэлIэфыным ехьэлIа жэрдэмхэр ягъэхьэзыру къыхалъхьэну.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ