ЯхузэфIэкIар куэдкъым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIа­пIэхэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм хуэгъэхьэзырынымкIэ республикэ комиссэм и зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ - инфраструктурэмрэ бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьы­ныгъэмкIэ и министр Бэлэтокъуэ Владимир.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым Бэлэто­къуэм жиIащ фэтэр куэд зыхэт унэхэр щIы­махуэм хуэзыгъэхьэзырхэм я лэжьыгъэхэр фокIадэм и 15-м яухын зэрыхуейр, жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу хуабэр къэ­зыт, псыр зрикIуэ бжьамийхэр дагъуэн­шэу зэрыщытыпхъэр. Къэбгъэлъагъуэ­мэ, республикэм фэтэр куэд зыхэт унэ 2384-рэ щыIэщ, ахэр котельнэ 389-м къагъэхуабэ.
КъБР-м инфраструктурэмрэ бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гъэсашэ Жамболэт къыщыпсалъэм къыхигъэщащ щIы­махуэм зыхуэгъэхьэзырыным сом м­­елуан 588-рэ мин 33-рэ зэрытрагъэ­кIуэдэнур, щIыпIэ бюджетымрэ Iуэху­щIапIэхэм я ахъшэмрэ къыхэкIыу - сом мелуан 319,3-рэ. Мы зэманым сом мел­уани 184,2-рэ зы­текIуэда лэжьыгъэ ягъэзэщIащ (ахъ­шэм и процент 57,7-р).
Яубзыхуа лэжьыгъэхэр зэрырагъэ­кIуэ­кIымкIэ къыкIэроху Налшыкрэ Лэс­кэн ­районымрэ. Япэ итщ Аруан, Май, Дзэлыкъуэ щIыналъэхэр, абыхэм лэ­жьыгъэм и процент 80-м нэсыр зэфIахащ.
Бадзэуэгъуэм и 25-м ирихьэлIэу къызэ­рапщытамкIэ, унэхэр щIымахуэм хуэхьэзырщ процент 73-кIэ (нэгъабэ ар процент 79,8-кIэ зра­гъэхъу­лIауэ щытащ). Унэ 491-м щып­сэухэм но­бэр къыздэсым къахухэхакъым я Iуэхухэр зезыгъэкIуэнур хэтми. А унэхэм я нэхъыбэр Налшык къалэм ейщ.
Зэрагъэпэщыжын хуейуэ котельнэхэм щIэт Iэмэпсымэ 389-м ящыщу 295-м елэжьащ. Хуабэ-энергетикэ комплек­сым къызэщIиубыдэм и процент 60-р жьы ­хъуауэ къалъытащ. Псом хуэмыдэу уна­фэщIхэр тогузэвыхь ПсыкIэху къуа­жэм дэт котельнэм и щытыкIэм.
КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм щIымахуэм зыхуэгъэхьэзырыным сом мелуани 3-рэ мини 119-рэ тригъэкIуэдэнущ. Бадзэуэгъуэм и 25-м ирихьэлIэу лэжьыгъэхэм я процент 34-р игъэзэщIащ. КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм а Iуэхум текIуэдэну хухаха сом мелуан 25,3-м и процент 75-р къигъэсэбэпащ, КъБР-м Лэ­жьыгъэмрэ социальнэ зыу­жьыныгъэмкIэ и министерствэм - процент 46-рэ (псори зэхэту сом мелуани 2-рэ мин 570-рэ къигъэсэбэпыну и мурадщ).
«Кавказ Ищхъэрэм и Россетхэм» мы Iуэхум тригъэкIуэдэнущ сом мелуани 157,5-рэ, «Газпром Налшык» IуэхущIапIэм - сом мелуан 77-рэ мин 484-рэ.
Ростехнадзорым и къудамэм и уна­фэщI Джэду Мурат жиIащ къэп­щы­тэ­ныгъэхэр шыщхьэуIум и 19-м щIадзэу жэпуэгъуэм и 14 пщIондэ зэры­ра­гъэ­кIуэкIынур.
Я Iуэхур зытетым теухуауэ зэIущIэм къы­­щыпсэлъащ район администрацэ­хэм я лIыкIуэхэр.
КъБР-м энергетикэмкIэ, тарифхэмрэ псэупIэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и ми­нистр - КъБР-м и къэрал псэупIэ инспектор нэхъыщхьэ Безниковэ Иринэ жиIащ зыми и нэIэм щIэ­мыт унэхэм гулъытэ хуащIын зэрыхуейр.
Бэлэтокъуэ Владимир къыхигъэщащ, нэ­гъабэ зэфIагъэкIам еплъытмэ, мы гъэм лэжьыгъэхэр нэхъ хуэму зэ­рыкIуа­тэр. Къапщтэмэ, абы и щхьэусыгъуэр мы­гъэрей гъатхэм унэхэр зэрагъэплъа пIалъэр нэхъ кIыхьлIыхь зэрыхъуарщ, ауэ зэман благъэкIам Iуэху псори лъэщIагъэхьэжын хуейщ.

ХУЖЬОКЪУЭ Нафисэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ