ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ. Гъуэгухэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ къэралым щекIуэкI лэжьыгъэмкIэ цIыхубэм я нэхъыбэр зэрыарэзым и гугъу нэхъапэкIэ къытредгъэдза тхыгъэхэм мызэ-мытIэу щыжытIащ. ЗэхъуэкIыныгъэхэр зэрекIуэкIым, гъуэгухэр хэпщIыкIыу зэрефIакIуэм, цIыху зэхэзекIуапIэхэмрэ машинэ зэхэзежапIэхэмрэ дамыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ техникэ IэмалхэмкIэ зэрыщызэщхьэщагъэкIым гу лъымытапIэ иIэкъым. А лэжьыгъэр мы гъэми щIэгъэхуэбжьауэ йокIуэкI. Апхуэдэу лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ зэрагъэпэщыж Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ Шэджэм цIыкIу псымрэ зэпызыщIэ гъуэгур.

Гъуэгур къуажэм и уэрам нэхъыщхьэм пхокI. ЦIыху мин 11 нэблагъэ зыдэс къуажэм дежкIэ а гъуэгум мыхьэнэшхуэ иIэщ, икIи абы и зэгъэпэщыжыным жылэм и псэукIэр нэхъыфI зэрищIынуми шэч хэлъкъым. Километрищрэ ныкъуэрэ зи кIыхьагъ гъуэгур цIыхухэр нэхъыбэу щызэхуэс IуэхущIапIэхэм йокIуалIэ: сабий гъэсапIэм, курыт еджапIэм, сымаджэщым, мэжджытым. Апхуэдэу зи гугъу тщIы гъуэгум къуажэм и унафэр щызэрахьэ IуэхущIапIэр, сымаджэхэм щыкIэлъыплъ IэзапIэр, курыт еджапIищыр, спорт еджапIэр, хабзэхъумэ IуэхущIапIэр тетщ. Абы къыхэкIыу, гъуэгур зыхуей хуэгъэзэныр цIыхум и шынагъэншагъэр къызэзыгъэпэщ IэнатIи мэхъу.

Мысыхьэтым Шэджэм ЕтIуанэ къуажэ кIуэцIым дэкI гъуэгум телъ асфальт къилъэлъар трахащ. Ар хуагъэхьэзыр тIуащIэу зэтелъ асфальтобетон зэрытралъхьэнум. Гъуэгуухуэхэм зэрыжаIэмкIэ, къуажэ гъуэгум дяпэкIэ зэпрыкIыпIэхэмрэ зэблэкIыпIэхэмрэ яхуэфащэ нагъыщэхэмкIэ къыхагъэщынущ, гъуазэхэр гъуэгущхьэхэм трагъэувэнущ, лъэс лъагъуэхэр яукъуэдиинущ, уэздыгъэ пкъохэр хатIэнущ, автомашинэ гъэувыпIэхэр щIыпIэ зыбжанэм щаухуэнущ.

Гъуэгуухуэхэм зэрыжаIэмкIэ, лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ кърахьэжьа Iуэхум нэхъ щIэгъэхуэбжьауэ иужь щихьэнур мы мазэм и кIэхэращ, лэжьыгъэ псори зэфIагъэкIыну щытраухуар гъэмахуэкIэхэращ. Мысыхьэтым екIуэкI къэпщытэныгъэхэр гъуэгуухуэхэм хуагъэува пIалъэм иту зэрагъэпэщ, ухуэныгъэ технологием къигъэув мардэхэр ягъэзащIэ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.