Илмуну жолунда биринчи атламла.

«Сириус» битеуроссей сабий арада «Уллу чакъырыула» деген ючюнчю билим бериу программа бошалгъанды. Анда «МИСиС» миллет излем технологиялы университети къурагъан «Жангы материалла» деген проектге саулай Россейден отуз школчу къатышхандыла. Ала сагъынылгъан вузну алимлерини бла преподавательлерини болушлукълары бла «Материаловедениядан» алты проект хазырлагъандыла.
Аладан бири - «Электрохимия конденсаторну мурдорунда электрокючню жыйыу». Аны ишчи къауумуна Терек шахардан жерлешибиз, онунчу классда окъугъан Алина Куашева, Москвадан Максим Дюжиков бла Никита Иванов, Нижегородск эм Новосибирск областьладан Виктор Семериков эм Дмитрий Меняйлов киргендиле. Бир айны ичинде жаш алимле тюрлю-тюрлю материалланы къурамларын, къалай ишлегенлерин эм неден жарашдырылгъанларын да тинтгендиле.
Белгилисича, жангы материала бюгюнлюкде технологияланы айнытыуда баш магъананы тутадыла. Мындан арысында да школчула «Уллу чакъырыула» деген проектде хазырлагъан ишлерин «МИСиС» лабораториясында бардырыргъа онг табарыкъдыла. Андан сора да, жаш адамланы 2020 жылда жаз башында НИТУ-де «75-е Дни науки» илму-излем конференциягъа къатышыргъа чакъыргъандыла. Алагъа вузну илму жыйымдыгъында ишлерин басмаларгъа да онг берилликди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: