Псэм къыбгъэдэкI усэхэр.

КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеран милицэм и полковник мы зэманым мылэжьэж Шипилов Валерий и IэдакъэщIэкI «Пишутся душой стихи» тхылъыщIэр дунейм къытехьащ.
И лъахэм и щIыуэпсым, псом хуэмыдэу бгыхэм хуиIэ лъагъуныгъэр усэбзэ дахэкIэ къиIуэтэну хузэфIэкIащ Шипиловым. Усэхэм ящыщ Iыхьэр теухуащ гъащIэмрэ дыщыпсэу зэманымрэ я купщIэм, абыхэм щIилъхьа философие гупсысэхэр щIэщыгъуэщ. Псалъэм папщIэ, гъэщIэгъуэнщ махуэ къэс тлъагъу, ауэ гу зылъыдмытэхэм нэгъуэщIынэкIэ уезыгъэплъ усэхэр.
Усыгъэр фIыуэ зылъагъухэм Шипилов Валерий тыгъэф зэрахуищам шэч хэлъкъым.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.