ГЪУЭГУФIХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ «Шэджэм цIыкIу» хьэблэмрэ я зэхуакум дэлъ, километри 3,5-рэ зи кIыхьагъ автомобиль гъуэгур иджырей мардэм къитIасэу зэрагъэпэщыжынущ. Р-217 федерал гъуэгум къыщыщIедзэри, Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым и кIыхьагъкIэ ирокIуэ ар.

Социальнэ мыхьэнэшхуэ иIэщ а гъуэгум. Ар йокIуалIэ курыт еджапIищым, сабий садитIым, администрацэм и унэм, полицэм и хэщIапIэм, поликлиникэм, нэгъуэщIхэми.
УхуакIуэхэм къапэщылъщ гъуэгум зрагъэубгъуну, асфальтрэ бетонрэ зэхэлъу тралъхьэну, зэхыхьэпIэ-зэхэкIыпIэхэр, бжэIупэ IухьэпIэхэр къыхагъэкIыну. Апхуэдэуи машинэ гъэувыпIэхэр, къэувыIэпIэхэр къыхагъэщхьэхукIынущ, цIыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщным хуэщIа гъуэгу дамыгъэхэр ягъэувынущ.
Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIынущ «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ икIи гъэмахуэм ирихьэлIэу къанэ щымыIэу зэфIагъэкIынущ. 

ТЭМОКЪУЭ Алыдж.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.