КIЭРТIОФРИ ЯХУЭБЭГЪУАТ

Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, ди республикэм и мэкъумэш, уней, я щхьэ хуэлэжьэж IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту 2023 гъэм кърахьэлIэжащ кIэртIоф тонн мини 154,6-рэ, е 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм проценти 101,1-кIэ хуэкIуэу. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэс къэс гектар мини 7-м щIигъу кIэртIофым щыхухах. Илъэс блэкIам кIэртIофу ику иту гектар къэс центнер 212,2-рэ къытрахащ. 
Къэбгъэлъагъуэмэ, кIэртIоф къатIыжам и нэхъыбэр къыщагъэкIар унагъуэхэрщ, псори зэхэту абыхэм къалъос процент 90,4-рэ, мэкъумэш IуэхущIапIэхэм – проценти 5,3-рэ, адрей къэнар фермерхэмрэ уней IуэхущIапIэхэмрэ ейщ. 
 

ТЭМОКЪУЭ Алыдж.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ