IЭЩРЭ ДЖЭДКЪАЗУ ИIЭМ ХОХЪУЭ

Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и управленэм къызэритамкIэ, 2024 гъэм щIышылэм и 1-м ирихьэлIэу Iэщ лIэужьыгъуэу, джэдкъазу республикэм иIэм къыхэхъуащ икIи 2023 гъэм и апхуэдэ зэманым щыIа бжыгъэхэм нэхърэ нэхъыбэщ. 
Псалъэм къыдэкIуэу, дызэрыт илъэсым и япэ махуэхэм Iэщышхуэм я бжыгъэр мин 277,3-рэ хъуащ, ипэ ита илъэсым зэрыщытам проценти 101,6-кIэ хуэкIуэу. Абы щыщу жэму мини 146,3-рэ (проценти 4,7-кIэ хэхъуащ) яIэщ. Мэлымрэ бжэнымрэ я щхьэ бжыгъэр процент 14,3-кIэ хэхъуащ, джэдкъазым проценти 10,8-кIэ. 
Iэщымрэ джэдкъазымрэ псори зэхэту тебгуашэу щытмэ, процент 70,3-р унагъуэхэм щаIыгъщ, абы щыщу процент 65-р жэмщ, процент 43-р – мэлымрэ бжэнымрэщ, процент 43,2-р джэдкъазщ. Уней IуэхущIапIэхэм, фермерхэм яIыгъыр процент 17,4-рэ хъууэ аращ. Абы щыщу процент 22-р жэмщ, мэлымрэ бжэнымрэ процент 35-рэ, джэдкъазыр процент I2 мэхъу. 
 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ