ЭЛЕКТРОПЕЧЬЛЕНИ ХАЙЫРЛАННГАНДА ХАТА ЧЫКЪМАЗЧА

Къышда отоуланы жылытыр ючюн, кёпле электропечьлени хайырланадыла. Алай аланы токга салгъанда талай жорукъну билирге тийишлиди, нек дегенде ансыз къыйын болум чыгъаргъа боллукъду. Аны бла байламлы Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясы эсгертиуле этеди.

Бек биринчи, аланы жангыз да заводлада ишленнгенлерин алыгъыз, электроприборну къараусуз бир заманда да къоймагъыз, сабийлеге аланы жандырыргъа – ёчюлтюрге эркин этмегиз. Электропечьлени терк къабыннган затланы къатларында салмагъыз (мебель, терезе жабыула эм аллай башха). Приборланы букъудан тазалай туругъуз, алада суу быстырланы къургъакъсытмагъыз, приборну вилкасы неда розетка исси болмасынла, ол печьни бузукълугъу болгъаныны неда сетьге асыры уллу ауурлукъ баргъаныны биринчи белгисиди, бир розеткагъа экиден кёп электроприборну къошмагъыз. Ол электропроводканы аварийный халда ишлетирикди, ток баргъан ызланы къыздырлыкъды, андан а от тюшерге да узакъ тюйюлдю. Юйден талай минутха окъуна чыгъа эсегиз да, электроприборланы барысын да розеткадан чыгъара туругъуз.

Эсигизде болсун: кёп электроэнергия къоратхан приборланы хайырланырдан алгъа эски проводканы алышыргъа тийишлиди. Бузукълукълары болгъан, адамла кеслери аллына жарашдыргъан эм къалгъан электроприборла от тюшюуню сылтаулары аслам боладыла. Сора, сабийлени электропечьле эм башха приборла ишлеген жерледе кеслерин къоймагъыз.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин