КЁРЮМДЮЛЕ КЪУУАНДЫРАДЫЛА

КъМР-ни Эл мюлк министерствосу былтыр «Гитче эм орта предпринимательствону  акселерациясы»  регион эм  «Гитче эм орта предпринимательство бла  кеслери бир тюрлю иш  башлагъанлагъа болушлукъ тапдырыу» миллет проектлени бардырыргъа  95 миллион сом бёлгенди. Ол буруннгу жыл бла тенглешдиргенле. 30 процентге кёпдю. 

Сагъынылгъан миллет проектлени  чеклеринде ведомство «Агростартап»  грант болушлукъ да этеди. Андан сора да, эл мюлк кооперативлени   къоранчларыны бир кесегин жабаргъа субсидия бёлюнеди.    Эл мюлк кооперация бла фермерлеге болушлукъ тапдыргъан регион арагъа да къыралдан  тутхучлукъ игиди.

Эсге сала айтсакъ, былтыр республикада  эл мюлк бёлюм бла байламлы 90 миллиард сом багъасы  продукция чыгъарылгъанды. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 10 процентге асламды. 

Шимал-Кавказстатны эсеплерине кёре,  файданы танг кесеги неда 59 проценти битимчиликден тюшгенди. Малчылыкъгъа – 41 эм башха эл мюлклеге да 30,4 процент  жетеди.

Мирзеуден бла къудору битимледен былтыр 1 миллион бла 421 минг тонна орулгъанды. Ол да аны аллында жылдан 13,9 процентге артыкъды. Тахта кёгетледен - 470,1, жемишледен бла наныкъладан -  785,9,  минг тонна алыннганды.  Эки къауумда да  3,6 эм 19,5 процент ёсюм эсленеди.

Малчылыкъны юсюнден айтханда да, бёлюм дайым  айный барады. Алай бла бюгюнлюкде республикада  277,3 минг тууар,  470,6 минг ууакъ аякълы мал, эм 4,6 миллион къанатлы саналады. Юч къауумда да  1,6,  14,3  эм  10,8 процент ёсюм барды.
 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин