Къыйматлы амалла

Кёп болмай Нальчикни  Кардиодиспансеринде жангы компьютер томограф бла жюреклери эм мыйылары ауругъан  саусузлагъа диагностика этип башлагъандыла. Аны «Саулукъ сакълау» миллет проектге кирген  «Жюрек эм къан тамырла бла байламлы аурууладан къоруулау» регион программагъа кёре алыргъа онг табылгъанды. Ол, жюрекден сора да,  къан тамырланы халлерин толу билирге,  атеросклерозну башлана тургъан кезиуюнде да  тинтирге болушурукъду.  
Сагъынылгъан программаны чеклеринде былтыр стационарны реанимация бёлюмюне  эксперт класслы УЗИ-аппарат эм башха оборудование да   алыннганды. Быйылны юсюнден айтханда да, рентгенэндоваскуляр хирургиягъа керекли ангиограф къоллу болур умут барды. Аны бла, больницада жатханладан тышында,  башхалагъа да къараллыкъды.  
Эсге сала айтсакъ, программа ишлегенли КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну башламчылыгъы бла медицина учреждениялагъа бюгюннгю излемлеге келишген онюч  компьютер томограф бла тёрт  магнит-резонанс оборудование алыннганды. Алай бла бусагъатда   стационарла бийик класслы оборудование бла жалчытылыннгандыла. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.