Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и махуэхэр

«Урысей» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым хыхьэу мы махуэхэм ВДНХ-м щIэщыгъуэу щекIуэкIащ Къэбэрдей­-Балъ­къэрым и щэнхабзэм и махуэхэр. 

Зэхыхьэ гуапэр къызэIуахащ «Куль­тура: инвестиции в будущее» зэIущIэмкIэ. Абы ­хэтащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Лю­бимовэ Ольгэ, унэтIыныгъэм и экспертхэр. 
- Зэхыхьэ щхьэпэм хэт дэтхэнэми фIэхъус гуапэ фызох! Мазищым нэблэгъауэ лажьэ «Урысей» выставкэ-зэхуэсышхуэм къэралым и щIыналъэхэм я IуэхущIапIэхэм, жы­лагъуэ-политикэ IэнатIэхэм я зэ­фIэкIхэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ щагъэ­лъагъуэ, - жиIащ Любимовэ Ольгэ. - Нобэ дригушхуэу дытопсэлъыхь махуэ къэс ­зэгъусэу зэдэтщIэ лэжьыгъэм кърикIуа­хэм. Ди пщэдейр зэ­рыхъунур щэнхабзэм куэдкIэ елъытащ. Илъэси 10 - 15 дэкIмэ, ди къэралыр зыхуэ­дэнур яубзыхунущ нобэ щIалэгъуалэр зэплъ фильмхэм, зэджэ тхылъхэм, зэдаIуэ уэрэдхэм. Театрым, кином е выставкэм я билетхэр зы дакъикъэм къриубыдэу къыпхуо­щэху. ТебгъэкIуадэ зэманми емылъытауэ, абыхэм къуат гукъыдэжыр уи гъащIэ псокIэ пщIыгъущ. Ди къэралым и щэнхабзэр ­гъунапкъэншэщ. Лъэпкъ зэмылIэужьы­гъуэхэм я щэнхабзэхэм, диным щыщхэр ­къащтэ. Абыхэм хэлъхьэныгъэ ин хуа­щIащ нобэ тхъумэну, дгъэбэгъуэну къытпэщылъ хъугъуэфIыгъуэхэм. Ди къэкIуэнур зэлъы­тэжар а хъугъуэфIыгъуэхэр зэ­рытхъумэрщ, щIэблэр творчествэм зэ­рыдедгъэхьэхырщ. Щэнхабзэр егъэ­фIэ­кIуэн Iуэхум къэрал ­бюджетым щыщу ­хухах мылъкум гъэ къэс хохъуэ. Щэнхабзэм дыщиIэ ехъулIэныгъэхэр абы къы­зэрырикIуэр нэрылъагъущ. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и выставкэр ВДНХ-м и плIанэпэ 75-нэм щагъэуващ. Ар къызэIуихащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и ми­нистр Къумахуэ Мухьэдин. Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэхэм къекIуэ­лIахэм щIэ­щыгъуэ, гукъинэж ящыхъуащ ялъэ­гъуахэр, ди щIыналъэм теухуауэ щIэ куэд къащIащ. Зэхыхьэ гуапэр гъэнщIауэ щытащ зэIущIэхэмкIэ, зыплъыхьакIуэ­хэмкIэ, къэп­сэ­лъэ­ныгъэхэмкIэ, концертхэмкIэ, декоративно-прикладной гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэхэм я мастер-классхэмкIэ. Ахэр IэмалыфIщ ди щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэхэм, щэн­хабзэм, нэгъуэщIхэм зы­ха­гъэ­гъуэ­зэнымкIэ. 
ТЕКIУЖЬ  Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ