ЁМЮРЛЕДЕ ЭСДЕ КЪАЛЛЫКЪ ЖАРЫКЪ БАЙРАМ

Он жыл мындан алгъа Олимпиада отну эстафетасын Къабарты-Малкъаргъа  келтирген эдиле, ол уллу жарыкъ спорт байрамгъа айланнганы бюгюнча эсимдеди. Кюнню сууукълугъу жыйырма градусдан атлагъанына да къарамай, Нальчикде жашагъанла, къонакъла да (саулайда стадионнга беш минг адамгъа жууукъ жыйылып),  сейирлик байрамгъа къарап, зауукълукъ алгъан эдиле.

Олимпиада отну шахарны ол заманда администрациясыны башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Игорь Кладько алгъан эди, сора ол от республикагъа келгени бла байламлы алайгъа келгенлени алгъышлап, спорт байрамла не заманда да адамланы бирикдиргенлерин чертген эди.  Андан сора отну ол республиканы белгили спортчусу, Афиныде эмда Пекинде Олимпиадалада кюмюш эм доммакъ майдалла алгъан Аккайланы Хажи-Муратха береди. Ол бу магъаналы байрамгъа къатышханына къууаннганын жашырмай айтып,  Къабарты-Малкъарда быллай къууанчлы ишле кёп болурларын тежеп, анга биринчи болуп быллай жууаплы ишни буюргъанларына да ёхтемленип, стадионнга жыйылгъанланы таза жюрекден алгъышлайды.

Алайда «Чегем чучхурла», «Ас-Алан» эм «Терские казаки» тепсеу коллективле къысха концерт программа да кёргюзтедиле. Сабийледен къуралгъан энчи бир къауум а, терк окъуна Олимпиаданы символун «беш тогъайны» этип, адамланы къууандырадыла.

Байрамны бардыргъан Атталаны Азнор майданны ортасында ишленнген сахнадан олимпиада отну къууанч халда стадионнга кийирирге эм биринчи кезиуюн чабаргъа Аккайланы Хажи-Муратха буюрулгъанын билдиреди. Анга уллу толкъун къарсла бла тюбейдиле, музыка ойнайды. Хажи-Мурат, отну алып, майданны ортасына жууукълашханда, адамла анга бютюнда ыразылыкъларын къаты билдиредиле.

Ол кезиуде ючеулен, миллет кийимле бла атлагъа минип, Россейни, КъМР-ни эм Сочиде Олимпиаданы байракъларын кётюрюп, майданны тёгереги бла айланадыла.

Тёреде болгъаныча, Нальчикде да олимпиада отну элтирге республиканы атын иги бла  айтдыргъан адамлагъа буюргъан эдиле. Экинчи кезиуню грек-рим тутушуудан Совет Союзну чемпиону, Россей Федерацияны сыйлы тренери, Ата журтну аллында къыйыны ючюн экинчи даражалы майдал бла саугъаланнган Аслан Жанимов элтгенди. Ол аны унутмай, от бла чабаргъа къошханларына бек къууаннганын жашырмай айтхан эди. Республиканы адамларын бир да болмагъанча сюйгенин, ала къаты сууукълукъгъа да къарамай, стадионнга келгенлерине ыразылыгъын билдире, барысын да байрам бла алгъышлагъан эди. 

Эсде къалгъан унутулмазлыкъ такъыйкъала уа Олимпиада отну ючюнчю, тёртюнчю, бешинчи эм башха кезиулерин (битеу да 10 болгъанды) майданны тёгереги бла, бир бирлерин алышындыра, 46 адам элтгенлери болгъан эдиле. Аланы санында грек-рим тутушуудан Сиднейде Олимпиаданы чемпиону Мурат Карданов, Александр Колесников, Чочайланы Элдар, Локияланы Юрий, Саприкина Галина, Шорданов Нодар, Хулчаланы Алим, Уяналаны Владимир, Бифов Артур, Гаданов Алим, Казаков Осман, Малкъарланы Мурат, Джаппуланы Хусей эм башхала кезиу кезиу алагъа буюрулгъан жууаплы жумушну тамамлагъан эдиле.

Отну ахыр кезиуюн а грек-рим тутушуудан Пекинде Олимпиаданы чемпионуна эм Европаны биринчилигин юч кере хорлагъан Асланбек Хуштов элтгенди. Ол аны майданны тёгереги бла айландырып,  сахнагъа келтирип, ол заманда республиканы оноучусуну къуллугъун болжаллы халда толтургъан Юрий Коков бла бирге сахнада орналгъан энчи табакъда олимпиада отну къууанчлы халда жандыргъан эдиле. Ол эсде къаллыкъ кезиуню майданнга жыйылгъанла уллу къарсла бла эм суратха аслам халда алыу бла тюбеген эдиле.

Олимпиада отну жандыргъандан сора республиканы оноучусу 30 январь Къабарты-Малкъарда жашагъанланы эслеринде къалырча аллай кюн болгъанын айтханды. Олимпиада отну эстафетасын алып, ол бери келгинчи минг километрни ётгенин, Олимпден битеу дуниягъа белгили Минги таугъа дери келгенин да чертип, бу от энди бир ыйыкъдан Сочиде XXII Олимпиада оюнлада жанарыгъын да эсгертеди.  Асланбек Хуштов да олимпиада от республикада жандырылгъанына бек къууаннганын, спортчуларыбыз да Сочиде боллукъ оюнлада алагъа къарагъанланы къууандырлыкъларын айтхан эди.

Ол кюн стадионда уллу концент программа да болгъан эди.   Ары жыйылгъанла республиканы белгили артистлери эм коллективлери «Кабардинка», «Балкария», «Терские казаки» эм башхала кёргюзтген программагъа сюйюп къарагъан эдиле. Артыкъда бек сабийледен ол кюннге деп жыйылгъан къауум Олимпиадагъа жораланнган тепсеуню салгъанларында, адамла ыразылыкъларын жашырмагъан эдиле.

Алгъадан жарашдырылгъан график бла ол кюн окъуна Олимпиада отну эстафетасы Шимал  Осетия-Алания Республикагъа ашырылгъан эди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.