ЖЬЫХУЛЪАТЭР КЪАГЪЭСЭБЭПУ

«Узыншагъэ» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ лажьэ «ЦIыхум ират япэ медико-санитар дэIэпыкъуныгъэм зегъэужьыныр» щIыналъэ пэхуэщIэм хыхьэ Iуэхугъуэу санавиацэмкIэ Iуэхутхьэбзэу ялэжьыну 2023 гъэм къапэщыта къалэнхэр яубзыхуахэм щIигъуу ягъэзэщIащ.
ЩытыкIэ къызэрымыкIуэм ихуа цIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ етыным хуэщIа авиацэр къагъэсэбэпу щIыналъэм и сымаджэщхэм цIыху 67-рэ ягъэIэпхъуащ. Абыхэм яхэтщ автомобиль зэжьэхэуэхэм фэбжь хэзыхахэр, сымаджэ хьэлъэхэр, альпинистхэр, Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщызыгъэпсэхуу къэхъукъащIэ мыщхьэпэхэм хэхуахэр, нэгъуэщIхэр.
Нэхъыбэу ахэр здрашэлIар жьыхулъатэ къэтIысыпIэ зиIэ, Налшык къалэм дэт Республикэ клиникэ сымаджэщырщ. Жьыхулъатэр иджырей мардэм къитIасэ медицинэ оборудованэхэмкIэ къызэгъэпэщащ, гъуэгу тету цIыхум еIэзэфын, реанимацэ Iэмалхэр ирахьэлIэфын, и Iэпкълъэпкъыр зэрыщыту абыдеж къыщапщытэфын хуэдэу.
 

 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ