ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ КЪАХОЖАНЫКI

Красноярск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Ярыгин Иван и Кубокыр къэхьыным хуэунэтIа 35-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэр. Абы кърихьэлIащ къэрал 23-м а бэнэкIэ лIэужьыгъуэмкIэ я спортсмен нэхъ лъэщ дыдэхэр, цIыхухъухэри цIыхубзхэри зэхэту 372-рэ.
Ди гуапэ зэрыхъущи, зэпеуэм и япэ махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым дыжьын медаль къыхуихьащ килограмм 70 хъухэм я деж щыбанэ Шэрий Иналбэч. Тэрч щыщ щIалэм зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэм къыщыпэщIэтащ Дагъыстэным и бэнакIуэ Шираев Курбан икIи бжыгъэр 7:6-уэ къытекIуащ. А бжыгъэхэм къагъэлъагъуэ ахэр гуащIэу зэрызэпэщIэтар, ауэ нобэкIэ Иналбэч и хьэрхуэрэгъум и кIэныр къикIащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Шэрий Иналбэч бэнэкIэ хуитымкIэ щIалэгъуалэм я деж пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ нэгъабэ екIуэкIа дунейпсо зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр къыщихьащ.
Ди щIалэм и тренерхэр Урыш Анзоррэ ХьэщIэмахуэ Анзоррэщ.
Зэпеуэм и етIуанэ махуэм ди бэнакIуэхэм республикэм иджыри медалитI къыхуахьащ. Килограмм 86-рэ хъухэм я деж щыбанэ Шаваев Малик зэIущIэм и бжыгъэр 7:0-у Дагъыстэным и бэнакIуэ Кадиев Ибрэхьим текIуэри, домбеякъ медаль зыIэригъэхьащ.
Ещанэ увыпIэм дэкIуеящ килограмм 92-рэ хъухэм я деж щыбанэ ЗэкIуий Азэмэти. Абы зэпеуэр 4:1-уэ къыфIихьащ ХМАО-м и бэнакIуэ Гаджиалиев Щамил.
Къыхэдгъэщынщи, Ярыгин Иван и фэеплъу ирагъэкIуэкI зэхьэзэхуэр спортсмен куэдым я ехъулIэныгъэфIхэм щIэдзапIэ хуэхъуащ. А лъэхъэнэм къриубыдэу, псори зэхэту, Красноярск къалэм и спорт алэрыбгъум щыбэнащ къэрали 7-м щыщу Олимп джэгухэм я чемпиону 41-рэ.
 

 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ