МАШИНЭ ПСЫНЩIЭУ 20 КЪАЩЭХУ

«Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ пэхуэщIэм хыхьэ «ЦIыхухэм япэу зызыхуагъазэ медицинэ IуэхущIапIэхэр егъэфIэкIуэн» щIыналъэ программэм ипкъ иткIэ республикэм и щIыналъэхэм я амбулаторэхэмрэ фельдшер-акушер пунктхэмрэ щхьэкIэ «Нива», «Гранта» машинэ псынщIэу 20 иджыблагъэ къащэхуащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, а машинэхэмкIэ сымаджэхэм я унэм кIуэнущ, ахэр сымаджэщхэм нагъэсынущ, абы нэмыщI, щIыпIэ жыжьэхэм, къуажэ пхыдзахэм щыпсэухэм хущхъуэхэр хуашэнущ, цIыхухэм я анализхэр иризэбграшынущ.
2019 гъэм щегъэжьауэ «ЦIыхухэм япэу зызыхуагъазэ медицинэ IуэхущIапIэхэр егъэфIэкIуэн» щIыналъэ программэм ипкъ иткIэ республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм машинэ псынщIэу 60 къыхуащэхуащ, къыщыхагъэщащ министерствэм.
 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ