Солуу кюнледе да ишлерикдиле

Жангы жылгъа кёп къалмагъанды. Аны бла байламлы жамауат байрамгъа къазауатда хазырланады.  Къабарты-Малкъарда   назы терекчикле сатхан ярмаркаланы да ишлери къыстауду.  
Быйыл Нальчикде назы терекле сатхан жети ярмарка ишлейди: Абхазия майданда, «Кавказ», «Юго-Западный» сатыу-алыу комплекслени алларында, «Чора» спорт араны бла ипподромну арбазларында эм башха жерледе. Ала айны ахырына дери сатыу этерикдиле. 
Эсге сала айтсакъ, Нальчик шахар округну  администрациясы жамауатха таплыкъгъа,  Абхазия майданда ярмарканы бу жол  байрым эм шабат кюнледе ётдюрюрге эркин этгенди.  Келир жыл а ярмарка 13 январьда ачыллыкъды. 
Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясыны сайтында  билдирилгенича, республикада назы терекле ёсдюрген питомникле болгъанына да къарамай, аланы иги кесеги тыш регионладан  келтириледиле.  
Кёп болмай ведомствону келечилери  битимлени фитосанитар  болумлары бла шагъырейленир хыйсапда рейд бардыргъандыла. 
Специалистле айтханнга кёре, назыны алырдан алгъа сатыучудан тийишли документлени сураргъа керекди.  Ол кёп хатадан сакъларгъа боллукъду. Терекчик кёп кюнлени къууандырыр ючюн, аны  тюрсюнюне – бутакъларыны эм ийисине –  энчи эс бурулса игиди. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.