Баш Законну эсде тутарча

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда «Бизни Баш законубуз» деген ат бла «тёгерек стол» ётгенди. Аны «Патриот» жамауат биригиу  «Тарыхны эсде тутуу» проектни чеклеринде Россей Федерацияны Конституциясыны 30-жыллыгъына жоралап бардыргъанды. 
«Тёгерек столну» кезиуюнде Институтну тамата курсларыны студентлери   Марина Карабугаева, Байрамукъланы Милена, Милана Хузорокова, Датчиланы Жаннет, Амина Лагодугова  докладла этгендиле. Хар бири да РФ-ни Конституциясыны, аны магъаналылыгъыны, россейлилени законлу эркинликлерин, къыралны сейирлерин къалай къоруулагъаныны, къыралны  бирлигин, жалынчакъсыз сакълаугъа не юлюш къошханын туура этгендиле.
Жыйылыуну философия илмуланы доктору Эфендиланы Фуад эмда тарых илмуланы кандидаты Мадина Кулова къурагъандыла. Ала да Конституцияда жазылгъан затланы хар ким да билирге, миллетлени бирликлерин бютюн кючлендирирге, Ата журтубузну келир заманы, аны айныуу ючюн жууаплылыкъны сезерге кереклисин   айырып айтхандыла.

Люба Адилова.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.